W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Regulamin przewozów Kolejką Parkową Maltanka


Regulamin Przewozów Kolejką Parkową Maltanka

 1. 1. Niniejszy Regulamin przewozów Kolejką Parkową MALTANKA (dalej: „Regulamin”), określa zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Kolejki Parkowej MALTANKA (dalej: „Kolejki”) oraz na terenie i w obiektach z nią związanych.
 2. W przypadku uzasadnionym przepisami prawa, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. (dalej: „MPK POZNAŃ Sp. z o.o.) może wprowadzić przejściowe, szczególne zasady i warunki w zakresie wskazanym w pkt I.1, które mają pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 3. Kolejka przewozi osoby i rzeczy po trasie: stacja „Maltanka” – stacja „Zwierzyniec” oraz stacja „Zwierzyniec” – stacja „Maltanka”.
 4. Kolejka kursuje sezonowo, przy czym czas trwania sezonu w każdym roku ustala się indywidualnie, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.
 5. Przewóz odbywa się odpowiednio przystosowanym taborem, wg rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej. Aktualny rozkład znajduje się na stronie internetowej https://www.mpk.poznan.pl/turystyka/Maltanka, a także na tablicach znajdujących się na stacjach „Maltanka” i „Zwierzyniec”.
 6. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd (nie dotyczy przejazdów zamkniętych, które wykonuje się w oparciu o indywidualne ustalenia). Zawarcie umowy następuje również przez samo zajęcie miejsca w pojeździe.
 7. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego.
 8. MPK POZNAŃ Sp. z o.o. zastrzega sobie, iż w przypadku skrajnie niesprzyjającej pogody (np. burzy lub ulewnego deszczu), utrudnień komunikacyjnych występujących na szlaku Kolejki – może nastąpić zmiana rozkładu jazdy na dany dzień.

 1. Pasażer ma prawo do przejazdu Kolejką w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo.
 2. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie i posiadania ważnego biletu na przejazd.
 3. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przejazdu lub usunięte z Kolejki.
 4. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte z Kolejki, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
 5. Osoby korzystające z usług Kolejki oraz osoby przebywające na terenie i w obiektach z nią związanych, powinny zachowywać należytą ostrożność oraz stosować się do poleceń przekazywanych przez Dyżurnego Ruchu lub Kierownika pociągu i postępować w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu oraz zdrowiu i życiu.
 6. Na terenie i obiektach obsługujących Kolejkę zabrania się wstępu w obszary i w miejsca do tego nie wyznaczone.
 7. Zabrania się przekraczania torowiska Kolejki w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 8. Zabrania się przekraczania białej linii biegnącej wzdłuż krawędzi peronowej oraz zbliżania się do toru w czasie jazdy pociągu.
 9. Zabrania się dotykania i manipulowania urządzeniami elektrycznymi i mechanicznymi służącymi do obsługi Kolejki.
 10. Zabrania się przebywania w Kolejce w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka.
 11. Zabrania się wnoszenia i spożywania w Kolejce oraz na terenie i w obiektach z nią związanych – alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji.
 12. W Kolejce oraz na terenie i obiektach z nią związanych zabrania się palenia tytoniu.
 13. Zabrania się zanieczyszczania Kolejki oraz terenu i obiektów z nią związanych.
 14. Na terenie i w obiektach związanych z Kolejką zabrania się handlu, prowadzenia usług oraz działalności reklamowej bez zgody MPK POZNAŃ Sp. z o.o.
 15. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się Kolejki. W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysiadanie poza przystankami, zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Dyżurnego Ruchu lub Kierownika pociągu – w sposób niezagrażający bezpieczeństwu oraz zdrowiu i życiu.
 16. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pociągu po sygnale odjazdu.
 17. Zabrania się otwierania drzwi i wychylania się poza burty wagonów w czasie ruchu Kolejki.
 18. Zabrania się przebywania osób nieupoważnionych w kabinie prowadzącego Kolejkę.

 1. Rzeczy przewożone przez podróżnych nie mogą:
  1. zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe;
  2. stwarzać możliwości wyrządzenia szkody.
 2. W Kolejce nie wolno przewozić hulajnóg, rowerów i rowerków dziecięcych.
 3. Psy przewożone Kolejką muszą mieć założony kaganiec i być trzymane na smyczy (nie dotyczy małych psów trzymanych na rękach).

 1. Taryfa na przewóz jest określona Uchwałą Zarządu MPK POZNAŃ Sp. z o.o. i znajduje się na stronie internetowej https://www.mpk.poznan.pl/turystyka/Maltanka, a także jest wywie-szona w miejscach ogólnie dostępnych pomieszczeń stacyjnych Kolejki.
 2. Taryfa obejmuje bilety normalne, ulgowe, wycieczkowe, rodzinne oraz weekendowo-świąteczne.
 3. Bilety na przejazd nabywa się w kasach biletowych na stacjach „Maltanka” i „Zwierzyniec” lub, jeśli kasa jest nieczynna, bezpośrednio u Dyżurnego Ruchu. Bilety wycieczkowe sprzedawane są tylko w kasach biletowych.
 4. Faktury VAT, do kwoty określonej w odrębnych przepisach, są wystawiane wyłącznie w formie paragonu z numerem NIP.
 5. W razie przerwy w ruchu pasażerom przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, o ile przerwa w ruchu wynika z przyczyn leżących po stronie MPK POZNAŃ Sp. z o.o.
 6. Wnioski o zwrot należności za przerwany przejazd należy składać w trybie opisanym w rozdziale IX.

 1. Uprawnionymi do przejazdów ulgowych są dzieci do lat 16. Dzieci w wieku szkolnym winny posiadać ważną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka.
 2. Zorganizowane grupy dzieci lub młodzieży do lat 16 wraz z przewodnikiem (grupa minimum 10 osób) uprawnione są do korzystania z biletów wycieczkowych.
 3. Bilet rodzinny przysługuje rodzinom do 5 osób, w tym dwóm powyżej 16 roku życia.

 1. Na przejazd Kolejką obowiązują wyłącznie bilety wykupione w miejscach określonych w pkt IV. 3 Regulaminu.
 2. Bilety wydawane są w formie paragonu wydrukowanego z kasy fiskalnej.
 3. Odstępowanie skasowanego biletu innemu pasażerowi jest zabronione.
 4. Bilet jest ważny w dniu zakupu.
 5. Punkty 1 do 4 nie dotyczą przejazdów zamkniętych realizowanych na zamówienie.

 1. Do kontroli biletów upoważnieni są umundurowani pracownicy Kolejki, posiadający identyfikatory ze zdjęciem.
 2. Kontroler ma prawo do dokonania szczegółowych oględzin biletu i dokumentu upoważniającego pasażera do ulgowych przejazdów, a także dokumentu tożsamości.
 3. W razie odmowy okazania dokumentu tożsamości przez pasażera, kontroler ma prawo podjąć działania zmierzające do ustalenia tożsamości pasażera.
 4. Kontrolerowi wolno zatrzymać bilety, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały podrobione lub przerobione.
 5. Zatrzymane bilety są pisemnie kwitowane przez kontrolera i przesyłane do prokuratury lub policji.
 6. Na każde żądanie pasażera kontroler musi umożliwić mu spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania reklamacji i zażaleń.
 7. Kontrolerzy obowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu trasy Kolejki.

 1. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd lub braku dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej, której wysokość stanowi 30-krotność ceny biletu normalnego.
 2. W przypadku konieczności wysyłania upomnień w sprawie uiszczenia opłaty dodatkowej pobierana jest opłata za każde upomnienie – zgodnie z regulacjami wewnętrznymi MPK POZNAŃ Sp. z o.o.
 3. W sprawach spornych pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej odwołać się do Zarządu MPK POZNAŃ Sp. z o. o. Podjęta w tym zakresie decyzja Zarządu MPK POZNAŃ Sp. z o.o. jest ostateczna.
 4. Po upływie 30 dni od wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, jej ściągnięcie odbywa się w trybie sądowego postępowania cywilnego.
 5. Uiszczenie opłaty dodatkowej na podstawie wręczonego wezwania do zapłaty może nastąpić przelewem na konto MPK POZNAŃ Sp. z o.o. lub poprzez wpłatę gotówkową w kasie Głównej MPK POZNAŃ Sp. z o.o.

 1. Skargi, zażalenia i wnioski dotyczące rozkładów jazdy, zwrotów należności za przerwy w ruchu oraz zachowania się pracowników Kolejki można składać pisemnie w Biurze Komunikacji Społecznej MPK POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Głogowska 131/133, od poniedziałku do piątku, w godz. 700 – 1500 lub drogą elektroniczną na adresy e-mail: obsluga_klienta@mpk.poznan.pl bądź skargi@mpk.poznan.pl.
 2. Skargi, zażalenia i wnioski wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. We wszystkich przypadkach nieujętych w Regulaminie, reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, w oparciu o wewnętrzne zasady MPK POZNAŃ Sp. z o.o.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w MPK POZNAŃ Sp. z o. o. odbywa się zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a – c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 s.1), dalej RODO.
 2. Administratorem danych osobowych jest MPK POZNAŃ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 131/133, 60-244 Poznań.
 3. Wszelkich informacji w sprawach związanych z danymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail iod@mpk.poznan.pl
 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień pasażera w związku z zawarciem i wykonaniem umowy przewozu, w tym rozpatrzenia skarg oraz reklamacji.
 5. Podróżny ma prawo do:
  1. bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania danych;
  2. dostępu do swoich danych osobowych;
  3. sprostowania/uzupełnienia danych;
  4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych;
  6. wycofania zgody na przetwarzanie danych (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody);
  7. przenoszenia danych;
  8. tego, by nie podlegać profilowaniu.
 6. MPK POZNAŃ Sp. z o.o. przetwarza dane w celach określonych w pkt 4 przez okres niezbędny dla ich realizacji.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt 4.
 8. Jeżeli pasażer uzna, że przetwarzanie jego danych przez MPK POZNAŃ Sp. z o.o. narusza przepisy prawa, wówczas może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie właściwym dla kontroli przetwarzania danych osobowych.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo przewozowe oraz ustawy o transporcie kolejowym, a także rozporządzenia w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.