Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Regulamin udzielania zamówień


Regulamin udzielania zamówień w MPK Poznań Sp. z o.o. nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Zakres świadczonych usług.

§ 1.

 1. Regulamin udzielania zamówień w MPK POZNAŃ Sp. z o.o. nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady i sposób udzielania zamówień w MPK POZNAŃ Sp. z o.o., do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Kierownik Zamawiającego może, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku wyrazić zgodę na odstąpienie w całości lub części od stosowania przepisów Regulaminu przy udzielaniu danego zamówienia.
 3. Modyfikacja, o której mowa w ust. 2, nie może dotyczyć postępowań, które już zostały wszczęte.

§ 2.

Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:

 1. cenie” – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę, usługę lub robotę budowlaną bez należnego podatku od towarów i usług (cena netto);
 2. dostawach” – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
 3. Kierowniku Zamawiającego” – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki lub upoważnione osoby w Spółce, działające w oparciu o udzielone pełnomocnictwo;
 4. Komisji przetargowej” – należy przez to rozumieć komisję przetargową, powołaną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i działającą na zasadach ustalonych Regulaminem jej działania;
 5. najkorzystniejszej ofercie” – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę z najniższą ceną;
 6. ofercie częściowej” – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią WP, wykonanie części zamówienia;
 7. ofercie wariantowej” – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w WP odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia;
 8. ofercie dodatkowej” – należy przez to rozumieć nową ofertę cenową składaną przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w przypadku, gdy ceny złożone w ofertach przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub zostały złożone oferty o takiej samej cenie;
 9. produkcie równoważnym” – należy przez to rozumieć produkty nie odbiegające technicznie, funkcjonalnie i jakościowo od przedmiotu zamówienia, o nie gorszych parametrach;
 10. programie funkcjonalno-użytkowym” – należy przez to rozumieć opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne;
 11. Regulaminie Komisji” – należy przez to rozumieć obowiązujący w Spółce „Regulamin Komisji przetargowych”;
 12. robotach budowlanych” – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
 13. usługach” – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;
 14. WP” (Warunki Przetargu) – należy przez to rozumieć dokument, w którym opisany jest przedmiot zamówienia i warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie;
 15. Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
 16. Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 17. zamówieniu” – należy przez to rozumieć zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie zlecenia, których przedmiotem są odpłatnie wykonywane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
 18. platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć platformę internetową (aplikację webową), za pośrednictwem której mogą być realizowane zamówienia dla Zamawiającego;

§ 2.

Trybami udzielania zamówień, przewidzianymi Regulaminem, są:

 1. przetarg otwarty – tj. tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy;
 2. przetarg zamknięty – tj. tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający zaprasza do składania ofert wybranych przez siebie Wykonawców;
 3. negocjacje – tj. tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie Wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert;
 4. zakup na zamówienie – tj. tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający zawiera umowę lub dokonuje zlecenia z wybranym przez siebie jednym Wykonawcą;
 5. zapytanie o cenę – tj. tryb udzielania zamówienia, w którym Zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie Wykonawców, równocześnie zamieszczając warunki zamówienia na stronie internetowej;
 6. licytacja elektroniczna – tj. tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

§ 2.