W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Deklaracja dostępności


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mpk.poznan.pl/

Data publikacji: 2022-05-25

Data aktualizacji: 2022-05-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia: 2022-05-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Szkudlarek, maciej.szkudlarek@mpk.poznan.pl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 839 62 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba MPK – Poznań, ul. Głogowska 131/133. Wejście z ogólnodostępnej ulicy po schodach, bez podjazdu dla niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny z wydzielonym miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych.
 2. Biuro Rzeczy Znalezionych – Poznań, ul. Głogowska 133. Biuro znajduje się na parterze, wejście z ogólnodostępnej ulicy po schodach, dostępny podjazd dla niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny z wydzielonym miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych przy sąsiednim budynku Siedziby MPK.
 3. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Poznań, ul. Kacza 12. Wejście do biura od strony placu zajezdni po schodach, bez podjazdu dla niepełnosprawnych. Parking na placu zajezdni, bez wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 4. Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Poznań, ul. Forteczna 2. Ośrodek znajduje się na 1 i 2 piętrze, wejście od strony placu zajezdni, po schodach, bez windy, bez podjazdu dla niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny, bez wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 5. Muzeum Komunikacji Miejskiej – Poznań, ul. Głogowska 131/133. Muzeum znajduje się w jednokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym na terenie zajezdni, wejście od strony placu zajezdni bez schodów. Parking ogólnodostępny z wydzielonym miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych przy sąsiednim budynku Siedziby MPK.

Aplikacje mobilne

MPK Poznań udostępnia aplikację mobilną dostępną do pobrania pod adresem: