W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Kontakt


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
tel. 61 839 60 00
fax 61 839 60 09

Centrala Nadzoru Ruchu 
tel. 19 445 (telefon alarmowy)

sekretariat@mpk.poznan.pl
kancelaria@mpk.poznan.pl
NIP: 777-00-05-132

Mapa dojazdu


Formularze kontaktowe


Podaj swoje dane W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków obowiązuje nas prawo administracyjne. Bez Twoich pełnych danych, nie będziemy mogli udzielić Ci wyjaśnienia.
Podaj szczegóły zdarzenia i dane osobowe Informujemy, że skargi niezawierające szczegółowych do rozpatrzenia danych takich jak numer linii, kierunek jazdy oraz czas zdarzenia, jak również danych osobowych osoby przesyłającej skargę, nie będą przez nas rozpatrywane.
Pisz do właściwej jednostki

Aby uzyskać odszkodowanie w wyniku upadku lub innych zdarzeń losowych należy wypełnić wniosek o odszkodowanie i przesłać do Sekcji Odszkodowań i Windykacji na adres: ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań lub dostarczyć do skrzynki podawczej na portierni.

Aby uzyskać wykaz zadłużenia za opłaty dodatkowe nałożone w latach 2002-2008 należy wypełnić wniosek o wykaz zadłużenia i przesłać do Sekcji Odszkodowań i Windykacji na adres: ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań lub dostarczyć do skrzynki podawczej na portierni.

Wnioski o wykaz zadłużenia i odszkodowanie można również składać poprzez wiadomość E-Mail: kancelaria@mpk.poznan.pl

Sprawami opłat dodatkowych wystawionych od 1 stycznia 2009 r., kontroli biletowej, biletów czy dystrybucji biletów (biletomaty) zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego. Do ZTM należy się także skierować, jeśli chcesz zaproponować inny przebieg linii, utworzenie nowego połączenia.

Dane kontaktowe:
tel. 61 646 33 44
ztm@ztm.poznan.pl.


Informujemy, że na wiadomości zawierające wulgaryzmy, obelgi nie udzielamy odpowiedzi.

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Zamieściliśmy je w dziale FAQ.

  Skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu lub poczty elektronicznej niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r, Dz. U. nr 5 poz. 46 rozdz. 3 §8 pkt

  UWAGA! Podaj szczegóły zdarzenia i dane osobowe Informujemy, że skargi niezawierające szczegółowych do rozpatrzenia danych takich jak numer linii, kierunek jazdy oraz czas zdarzenia, jak również danych osobowych osoby przesyłającej skargę, nie będą przez nas rozpatrywane.

  Zamiast listu w skrzynce! Jeśli podasz nam swój adres e-mail i zaznaczysz poniższą opcję, wyślemy Ci odpowiedź pocztą elektroniczną.

  Załączniki (max. 5MB)   Skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu lub poczty elektronicznej niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r, Dz. U. nr 5 poz. 46 rozdz. 3 §8 pkt

   UWAGA! Podaj szczegóły zdarzenia i dane osobowe Informujemy, że skargi niezawierające szczegółowych do rozpatrzenia danych takich jak numer linii, kierunek jazdy oraz czas zdarzenia, jak również danych osobowych osoby przesyłającej skargę, nie będą przez nas rozpatrywane.

   Zamiast listu w skrzynce! Jeśli podasz nam swój adres e-mail i zaznaczysz poniższą opcję, wyślemy Ci odpowiedź pocztą elektroniczną.

   Szczegóły zdarzenia

   Załączniki (max. 5MB)    Skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu lub poczty elektronicznej niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r, Dz. U. nr 5 poz. 46 rozdz. 3 §8 pkt

    UWAGA! Podaj szczegóły zdarzenia i dane osobowe Informujemy, że skargi niezawierające szczegółowych do rozpatrzenia danych takich jak numer linii, kierunek jazdy oraz czas zdarzenia, jak również danych osobowych osoby przesyłającej skargę, nie będą przez nas rozpatrywane.

    Zamiast listu w skrzynce! Jeśli podasz nam swój adres e-mail i zaznaczysz poniższą opcję, wyślemy Ci odpowiedź pocztą elektroniczną.

    Szczegóły zdarzenia

    Załączniki (max. 5MB)     Skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu lub poczty elektronicznej niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r, Dz. U. nr 5 poz. 46 rozdz. 3 §8 pkt

     UWAGA! Podaj szczegóły zdarzenia i dane osobowe Informujemy, że skargi niezawierające szczegółowych do rozpatrzenia danych takich jak numer linii, kierunek jazdy oraz czas zdarzenia, jak również danych osobowych osoby przesyłającej skargę, nie będą przez nas rozpatrywane.

     Zamiast listu w skrzynce! Jeśli podasz nam swój adres e-mail i zaznaczysz poniższą opcję, wyślemy Ci odpowiedź pocztą elektroniczną.

     Szczegóły zdarzenia

     Załączniki (max. 5MB)      Obecnie do dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości dla pracowników oraz osób objętych wewnętrzną procedurą MPK dotyczącą zgłaszania nieprawidłowości zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

      Poniższy formularz przeznaczony do zgłaszania naruszeń w MPK, wprowadzony zgodnie z procedurą F6-09-01 (wyd. I), na adres: compliance@mpk.poznan.pl

      Niniejszy formularz przeznaczony jest dla osób posiadających status pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz:

      • osób zatrudnionych na umowie zlecenia lub innej formie cywilnoprawnej

      • wspólników oraz osób będących członkami organu zarządzającego lub nadzorczego MPK

      • wolontariuszy, stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie

      • osób dokonujących zgłoszenia w przypadku, gdy dokonują one zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji na temat naruszeń, jakie uzyskały w ramach stosunku pracy, który już ustał

      • osób dokonujących zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

      Możesz dokonać zgłoszenia również zewnętrznie lub wyłącznie zewnętrznie z pominięciem procedury wewnętrznej.

      Kanał zewnętrzny działa analogicznie do kanału wewnętrznego, czyli chroni tożsamość Twoją i osób podanych w zgłoszeniu. Zostaniesz poinformowany o przyjęciu zgłoszenia (7 dni) i podjętych działaniach następczych (do 3 miesięcy).

      Zgodnie z projektowaną ustawą zgłoszenia zewnętrzne należy kierować do organu centralnego. W Polsce organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

      Rzecznik Praw Obywatelskich dokona wstępnej weryfikacji Twojego zgłoszenia, zadecyduje o przyjęciu i ewentualnym przekazaniu organom właściwym do podjęcia działań następczych.

      Dokładny regulamin zgłoszeń zewnętrznych winien znajdować się na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych

      Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

      • Działam w dobrej wierze

      • Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe

      • Nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści

      • Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia

      • Znana jest mi obowiązująca w MPK procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

      • Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

      Biuro POZnań Kontakt

      Pytania o taryfy biletowe, rozkłady jazdy czy punkty sprzedaży biletów, informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, bilety, biletomaty, wysokość opłat, ulgi, kontrolę biletową, odwołania od mandatów

      Telefon: 61 646 33 44
      E-Mail: pk@um.poznan.pl
      Czynne: pon. – pt. od 7.30 do 20.00

      Sprawy mandatów wystawionych po 1 stycznia 2009 rozpatruje Zarząd Transportu Miejskiego – ztm@ztm.poznan.pl

       

      Biuro Rzeczy Znalezionych

      Telefon: 61 839 60 03
      E-Mail: rzeczy-znalezione@mpk.poznan.pl

      Wizyta w Biurze Rzeczy Znalezionych możliwa jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

      Dział Obsługi Pracowników

      Telefon: 61 839 61 65, 61 839 61 62
      E-Mail: kadry@mpk.poznan.pl

      Osoby zainteresowane ofertami pracy w Spółce zapraszamy do zakładki Praca


      Biuro Komunikacji Społecznej

      Obsługa klienta

      Telefon: 61 839 62 05
      E-Mail: obsluga_klienta@mpk.poznan.pl

      Stacja Kontroli Pojazdów

      Telefon: 61 839 67 61


      Ośrodek Szkolenia Zawodowego

      Telefon: 61 839 68 82


      Wynajem autobusu/tramwaju

      Telefon: 61 839 63 01

      Reklama w pojazdach i na pojazdach

      Telefon: 61 839 62 01, 61 839 62 02
      E-Mail: reklama@mpk.poznan.pl


      Reklama na przystankach

      W sprawie reklamy na wiatach przystankowych, prosimy o kontakt z Grupą MTP.

      Rzecznik prasowy

      Rzecznik prasowy odpowiada tylko na pytania przesyłane przez media. Korespondencja nadsyłana przez inne osoby jest przekazywana do właściwych komórek organizacyjnych.

      Telefon: 61 839 60 99
      E-Mail: rzecznik@mpk.poznan.pl