Linie tramwajowe
  W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

  W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
  Powered by jakdojade.pl

  Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu


  Projekt „Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu” o numerze POIS.06.01.00-00-0065/19 jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

  W ramach projektu zakupiono 37 autobusów niskopodłogowych z napędem elektrycznym, 31 sztuk 12-to metrowych oraz 6 sztuk 18-to metrowych. Wybudowano kolejne punkty ładowania autobusów (Górczyn, Sobieskiego, Kacza i Garbary).

  Projekt realizowano na terenie Miasta Poznania w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.

  Główne cele projektu:

  • dostępność i spójność terytorialna regionu,
  • rozwój form przyjaznych dla środowiska,
  • zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego,
  • zmniejszenie kosztów obsługi taboru,
  • zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych, emisji CO₂ oraz zmniejszenie hałasu.

  Wartość dotacji wyniosła: 86 585 669,94 zł
  Całkowita wielkość projektu: 125 308 200,18 zł

  Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu

  Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje


  Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. zakupiło 15 autobusów 18 metrowych z napędem elektrycznym. Projekt jest współrealizowany wraz z Miastem Poznań, które w jego ramach wybuduje zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą transportową w obrębie Ronda Rataje.

  Cel projektu:
  Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Mieście Poznaniu, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego

  Dofinansowanie:
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3. „Wspieranie strategii nikoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZiT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Wartość Projektu: 153 753 113,73 zł
  Z czego na MPK Poznań przypada: 55 473 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 106 611 085,01 zł
  Z czego na MPK Poznań przypada: 38 335 000,00 zł

  Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje

  Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego


  Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. zakupiło 10 tramwajów dwukierunkowych Moderus Beta oraz 50 tramwajów całkowicie niskopodłogowych Moderus Gamma wraz z pakietem narzędzi i wyposażenia dla tych pojazdów.

  Planowane efekty:
  • poprawa efektywności transportu publicznego
  • poprawa stanu środowiska naturalnego
  • poprawa komfortu pasażerów
  • zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

  Okres realizacji projektu: 29.03.2016 – 31.03.2020

  Dofinansowanie: Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014– 2020, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

  Kwota nakładów całkowitych: 450 303 000,00 zł
  Dofinansowanie: 50 000 000,00 zł

  pois
  Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego

  Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las


  Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

  • zakupi m.in. 20 tramwajów niskopodłogowych,
  • przeprowadzi modernizację układu 6 zwrotnic w zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej wraz z wdrożeniem systemu automatycznego zarządzania ich sterowaniem. W ramach projektu uruchomiony zostanie również system wizualny i łączności, który usprawni logistykę tramwajów w trakcie wjazdu na zajezdnię.
  • Ponadto, na trasie PST powstanie 19 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 na dworcu na os. Sobieskiego. Przystanki trasy PST (Słowiańska, al. Solidarności, Kurpińskiego, Szymanowskiego) wyposażone zostaną w stojaki dla rowerów oraz tablice informacji pasażerskiej.
  • Dodatkowo w ramach projektu powstanie ścieżka rowerowa na trasie Biedrusko – Radojewo o długości 1,67 km łącząca istniejącą infrastrukturę rowerową z przystankiem autobusowym w Radojewie obsługiwanym przez transport aglomeracyjny.

  Planowane efekty:

  • poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu
  • poprawa stanu środowiska naturalnego
  • poprawa komfortu pasażerów
  • zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

  Wartość projektu: 96 874 800,00 zł
  Dofinansowanie: 67 202 105,00 zł

  logotypy-projekt-zakup-tramwajow

  Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las