Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
its-znaki-ue-mapka

Nazwa zadania:
Realizacja Projektu Systemu ITS Poznań – nr zadania ZDM/P/033, ZTM/P/011

Dysponent:
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania:
Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportu.

Podstawowym obszarem wdrożenia jest część miasta ograniczona ulicami: Dąbrowskiego - św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta - Głogowska - granica miasta Poznania. Obejmuje około 100 obiektów sygnalizacji świetlnej oraz flotę transportu publicznego w liczbie ok. 550 pojazdów tramwajowych i autobusowych łącznie.

W ramach projektu wykonano:
- rozbudowę systemu zarządzania ruchem na bazie istniejącej infrastruktury z zachowaniem rozwijanej na przestrzeni lat filozofii dynamicznego, obszarowego sterowania ruchem;

- rozbudowę obecnie istniejącej miejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególności światłowodowej sieci teletransmisyjnej: rozbudowę istniejącej sieci szkieletowej oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci dostępowej, aby umożliwiała ona komunikację elektroniczną pomiędzy wyniesionymi elementami Systemu zainstalowanymi na terenie miasta z Systemem Centralnym ITS, zapewniającej przesył wszystkich danych cyfrowych pomiędzy tymi elementami, w tym: obrazy z kamer, dane gromadzone przez sterowniki sygnalizacji, informacje dla podróżnych, lokalizacja środków transportu publicznego, itp;

- rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego, system opiera się na rzeczywistych danych o ruchu transportu zbiorowego w szczególności na informacji o odchyleniach od zakładanego rozkładu jazdy;

- opracowano i wdrożono modelu ruchu w sieci ulic umożliwiającego krótkookresową predykcję (prognozowanie) stanów ruchu w sieci i włączenie tego elementu do systemu zarządzania ruchem oraz systemu informowania podróżnych;

- zaprojektowano i wdrożono system informacji dla podróżnych, w tym tablic przystankowych oraz portalu internetowego poprzez który udostępniane są informacje dla podróżujących (predykcja obciążenia sieci drogowej, informacje o parkingach, położeniu pojazdów transportu zbiorowego, itd.) a także możliwe jest planowanie podróży uwzględniające rzeczywiste warunki ruchu pojazdów indywidualnych i transportu zbiorowego;

- realizację systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści dostarczających kierującym pojazdami istotnych informacji (o zdarzeniach, zagrożeniach, zalecanych objazdach, parkingach);

- dostawę wraz z instalacją elementów systemu bezpieczeństwa drogowego: wideo detekcji zdarzeń, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, preselekcji wagowej pojazdów przeciążonych;

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. otrzymało w użytkowanie od Dysponentów Zadania urządzenia infrastruktury technicznej Systemu Zarządzania Transportem Publicznym będącego składnikiem Systemu ITS Poznań.
Do tej infrastruktury należą urządzenia montowane w pojazdach transportu publicznego i wyposażenie Centrum Zarządzania Transportem Publicznym.

Terminy:
Termin rozpoczęcia – ogłoszenie przetargu –  29 września 2011 r.

Termin zakończenia prac – 30 września 2015 r.

Aktualny stan realizacji:
Uruchomiono system i zakończono prace zgodnie z założonym harmonogramem.

Źródła finansowania:
Środki własne miasta Poznania oraz

Dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007– 2013,


Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 – Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Kwota nakładów całkowitych: 103 095 565,58 zł w tym kwota dofinansowania: 72 775 551,88 zł

its-logotypy-fe-2014-2020