Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
Strona Główna / O MPK / Inwestycje / Infrastruktura / UE - elektroniczne tablice informacyjne / Elektroniczne tablice informacyjne w poznańskich węzłach przesiadkowych
„Elektroniczne tablice informacyjne w poznańskich węzłach przesiadkowych o znaczeniu aglomeracyjnym" – projekt realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanych w ramach Działania 1.6 „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Informacje ogólne:

Uwarunkowania Projektu:

Z Kompleksowych Badań Ruchu (KBR) przeprowadzonych na zlecenie miasta wynika, że wskaźnik przesiadkowości w sieci poznańskiej wynosi 1,4735. Daje to 258.000 przesiadek na dobę. Około 15% z nich realizowanych jest w 6 następujących węzłach przesiadkowych:
-        Rondo Śródka;
-        Ogrody;
-        Górczyn;
-        Os. Sobieskiego;
-        Starołęka (pętla tramwajowa oraz autobusowa);
-        Rondo Rataje.

W przypadku zmiany środka transportu z tramwaju na autobus pasażerowie zmuszeni są do pokonania drogi od 100 do 350 metrów. Czas niezbędny do pokonania tego dystansu wynosi od 1 do 3 minut. Zdarza się, że w tym czasie pasażer nie jest w stanie dokonać przesiadki na autobus podmiejski i tym samym czas jego podróży wydłuża się o kolejny okres, co wpływa na zmniejszenie atrakcyjności transportu publicznego. W zależności od przewoźnika częstotliwość na liniach podmiejskich waha się od 30 minut do 1,5 godziny. W przypadku umieszczenia elektronicznych tablic informacyjnych w pobliżu przystanków końcowych pojazdów dowożących z centrum miasta do danego punktu przesiadkowego, pasażer uzyskuje informacje, umożliwiające dokonanie bardziej sprawnej przesiadki.

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu jest zakup oraz instalacja w sześciu węzłach przesiadkowych o znaczeniu aglomeracyjnym (por. tabela poniżej) elektronicznych tablic informacyjnych, umożliwiających prowadzenie dynamicznej informacji pasażerskiej w odniesieniu do środków komunikacji publicznej wszystkich przewoźników prowadzących przewozy regularne osób na liniach miejskich i podmiejskich, mających swój przystanek początkowy we wskazanych węzłach. System dynamicznej informacji pasażerskiej jest elementem systemu Komputerowego Wspomagania Zarządzania Ruchem (KWSR), umożliwiającego m.in. zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym, czy też wspierającego wprowadzanie priorytetu dla środków transportu publicznego na skrzyżowaniach.

Lokalizacja Działania Cechy obiektu
Dworzec Autobusowy Rondo Rataje Dostosowanie oprogramowania elektronicznej tablicy informacyjnej do przetwarzania informacji o liniach przewoźników gminnych. Tablica składająca się z 8 paneli
Pętla Tramwajowa Starołęka Montaż elektronicznej tablicy informacyjnej i komputera PC Tablica składająca się z 4 paneli
Dworzec Autobusowy Śródka Montaż elektronicznej tablicy informacyjnej i komputera PC 6 dwustronnych tablic składających się z 2 paneli
Dworzec Autobusowy Górczyn Montaż elektronicznej tablicy informacyjnej i komputera PC Tablica składająca się z 8 paneli
Pętla Tramwajowa Os. Sobieskiego Montaż elektronicznej tablicy informacyjnej i komputera PC 2 tablice składające się z 3 paneli
Węzeł Przesiadkowy Ogrody Montaż elektronicznej tablicy informacyjnej i komputera PC 2 tablice składające się z 4 paneli
Pętla Autobusowa Starołęka Montaż elektronicznej tablicy informacyjnej i komputera PC 2 tablice składające się z 2 paneli


Generalnie wszystkie elektroniczne tablice informacyjne będą składały się z pojedynczych paneli diodowych o wymiarach 16x192, z typu LED o wysokiej jasności (superbright). Ten typ tablic jest obecnie jednym z podstawowych nośników informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej. Jego zaletą jest możliwość dowolnego kształtowania informacji na pojedynczym module; zakres fontów umożliwia wyróżnianie informacji ważnych oraz podawanie informacji dwuwierszowych. Szeroki kąt świecenia oraz czujnik natężenia światła zewnętrznego, który automatycznie dobiera jasność świecenia diody powoduje, że tablice są tak samo czytelne niezależnie od pory dnia, czy tez panujących warunków pogodowych.

Na każdym z paneli możliwe będzie wyświetlanie informacji o odjeździe pojazdu w następującym formacie:
-        nr peronu (2 cyfry);
-        nr linii (3 cyfry lub 2 znaki alfanumeryczne);
-        nazwa przystanku docelowego (do 20 znaków) z możliwością dodania informacji dodatkowej
(np. punkt pośredni, nazwa przewoźnika);
-        godzina odjazdu w formacie gg:mm;

Główny cel Projektu:

§         przyczynienie się do wzrostu atrakcyjności Aglomeracji Poznańskiej jako potencjalnego miejsca dla realizacji nowych inwestycji, poprzez poprawę warunków funkcjonowania komunikacji publicznej, istotnych dla spójności gospodarczej i przestrzennej Aglomeracji;

Cele szczegółowe Projektu:

* polepszenie jakości obsługi pasażerów poprzez wdrażanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, umożliwiającej podawanie rzeczywistej, a nie planowanej godziny odjazdu;

* zintegrowanie systemów informacji pasażerskiej przewoźników realizujących komunikację publiczna w Aglomeracji;

* poprawa bezpieczeństwa w punktach przesiadkowych w wyniku podawania jednoznacznej informacji o miejscu odjazdu (nr stanowiska-peronu) i czasie jaki do niego pozostał – ma to szczególnie istotne znaczenie na rozległych obszarowo dworcach, z tranzytem przebiegającym pomiędzy poszczególnymi stanowiskami;

* lepsze wykorzystanie potencjału przewozowego wszystkich przewoźników realizujących usługi komunikacji miejskiej wzdłuż ciągów wylotowych z miasta w kierunku gmin:
- Suchy Las – ulice Strózyńskiego, Szymanowskiego, Obornicka;
- Rokietnica i Tarnowo Podgórne – ulica Dąbrowskiego;
- Komorniki i Luboń – ulice Głogowska, Czechosłowacka i Opolska;
- Mosina – ulica Starołęcka;
- Kórnik i Kleszczewo – ulice Bolesława Krzywoustego i Szczepankowo;
- Czerwonak i Murowana Goślina – ulice Zawady, Główna i Gdyńska

Planowane nakłady na realizację Projektu:

całkowity koszt Projektu – 1 539 640,00 zł
koszty kwalifikowane – 1 262 000,00 zł
dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 631 000,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)

Przebieg procesu aplikacyjnego oraz realizacji Projektu:
Wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.6 ZPORR złożony został w ramach pierwszego naboru wniosków, w dniu 15 lipca 2004 r. We wrześniu tego samego roku urzędnicy Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy (pełni on rolę Instytucji Zarządzającej ZPORR) uznali wniosek za poprawny pod względem formalnym, w związku z czym został on skierowany do oceny merytorycznej. Ocena ta również zakończyła się sukcesem – wniosek otrzymał od Panelu Ekspertów najwyższą ilość punktów. Dnia 23 października 2004 r. MPK Poznań Sp. z o.o. otrzymało informację, iż wniosek został przyjęty do realizacji przez Ministra Gospodarki i Pracy oraz skierowany do Wojewody Wielkopolskiego w celu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Umowa ta podpisana została w dniu 21 czerwca 2005 r.

Ze względu na długotrwałość opisanej powyżej procedury aplikacyjnej opóźniona została rzeczowa realizacja projektu. Pierwsze zadanie: „montaż elektronicznej tablicy informacyjnej na pętli tramwajowej Starołęka” zrealizowane zostało jesienią 2004 r. , drugie: „dostosowanie oprogramowania elektronicznej tablicy informacyjnej na Rondzie Rataje do przetwarzania informacji o liniach przewoźników gminnych” zostało sfinalizowane do dnia 31 grudnia 2005 r.

tablica-elektr-staroleka tablica-elektr-rataje-dworzec
Pętla tramwajowa Starołęka
Dworzec autobusowy Rondo Rataje


Pozostałe zadania zrealizowane zostały łącznie przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg ten ogłoszony został dnia 8 sierpnia 2005 r. a termin składania ofert upłynął 3 października 2005 r. Ogłoszenia opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2005/S157-157186 z dnia 17 sierpnia 2005 r. oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17 sierpnia 2005 r. Ponadto zamieszczone zostało również na stronie internetowej www.mpk.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Oferty złożone zostały przez trzy firmy działające w branży elektronicznych tablic informacyjnych. Jako najkorzystniejsza, to jest przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, wybrana została oferta złożona przez firmę R&G PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. Umowa z wykonawcą podpisana została dnia 25 listopada 2005 r.

Całkowity planowany koszt realizacji projektu wynosił 1 539 640,00 zł. Ostatecznie, to jest po zakończeniu procedury przetargowej okazało się, iż łączne nakłady na projekt wyniosą 676 935,30 zł (koszty kwalifikowane – 554 865,00 zł a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 277 432,50 zł). Główną przyczyną tak znacznej różnicy w planowanych i rzeczywistych kosztach projektu było obniżenie cen sprzętu komputerowego i elektroniki (prognozę cen wykonano w ramach Studium Wykonalności Projektu w czerwcu 2004 r.).

Rzeczowa realizacja projektu sfinalizowana została podpisaniem końcowego protokołu odbioru w dniu 29 marca 2006 r., natomiast ostatnia faktura zapłacona została 21 kwietnia 2006 r. Wszystkie elektroniczne tablice informacyjne zostały także uzupełnione tabliczkami pamiątkowymi, zawierającymi informację o nazwie funduszu (EFRR), programu operacyjnego (ZPORR) oraz o tytule projektu, jego wartości i kwocie przyznanego dofinansowania.

Zgodnie z procedurą  MPK Poznań Sp. z o.o. wystąpiło do Instytucji Pośredniczącej ZPORR z wnioskiem o płatność pośrednią oraz końcową (tj. z prośbą o wypłacenie przyznanej kwoty dofinansowania na konto Spółki). Po dokonaniu weryfikacji ww. wniosków o płatność pod kątem ich poprawności formalnej, merytorycznej i finansowej, Instytucja Pośrednicząca ZPORR w dniu 8 listopada 2006 r. przekazała na konto Spółki kwotę 35 247,50 zł (płatność pośrednia) oraz poinformowała, iż druga (końcowa) płatność w kwocie 242 185,00 zł przekazana zostanie po przeprowadzeniu w dniu 24 listopada br. kontroli na miejscu realizacji projektu.

tablica-elektr-staroleka-dworzec tablica-elektr-os-jana-iii-sobieskiego
Starołęka Dworzec Os. Jana III Sobieskiego
tablica-elektr-ogrody
Ogrody