Wyszukiwarka

Newsletter

Informacja ZTM o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

tel. 61 646 33 44

Telefon alarmowy Centrali Nadzoru Ruchu

tel. 19 445

Aplikacja myMPK

pobierz z
google-play
uitp-logo-2014
Kariera » Oferty Pracy
Dołącz do Nas!
Stanowisko Termin składania dokumentów
KIEROWCA AUTOBUSU - wymagane posiadanie wszystkich uprawnień 31-12-2019
ELEKTROMONTER STACJI TRAKCYJNYCH I KABLI /Franowo/ 30-04-2019
KURS PRAWA JAZDY KAT. D Z GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA 31-12-2019
KURS NA POZWOLENIE DO KIEROWANIA TRAMWAJEM Z GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA 31-12-2019
ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY (ul. Warszawska/ul. Kacza) 30-04-2019
KONTROLER BILETÓW - umowa o pracę 31-03-2019
ELEKTROMONTER MASZYN I URZĄDZEŃ /Franowo/ 30-04-2019
MECHANIK W WYDZIALE UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY /Franowo/ 29-03-2019
ELEKTROMONTER SIECI I KABLI TRAKCYJNYCH /Franowo/ 30-04-2019
INSPEKTOR DS. ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO (Franowo) 25-03-2019
MAGAZYNIER - WYDAWCA MATERIAŁÓW PĘDNYCH /Kacza/ nieaktualne
INSPEKTORA DS. EWIDENCJI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ TABORU I ROZLICZANIA ZLECEŃ W WYDZIALE OBSŁUG AUTOBUSÓW WARSZAWSKA 29-03-2019
INSPEKTOR DS. ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO (Franowo)
Miejsce pracy: Zajezdnia MPK Poznań Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 15

Główne obowiązki na stanowisku:

- Realizacja procesu zakupu materiałów i zlecania usług;
- Współpraca z pozostałymi działami w ramach łańcucha dostaw (m.in. planowanie,
magazyny, wydziały obsługowe, księgowość)
- Tworzenie i składanie zapytań ofertowych oraz zamówień do dostawców;
- Kontrola terminowej realizacji zamówień, monitowanie dostaw i opóźnień;
- Monitorowanie dostawców, dokonywanie analiz cenowych;
- Przeprowadzanie negocjacji handlowych dotyczących cen i warunków zakupu;
- Merytoryczne sprawdzanie poprawności otrzymanych faktur oraz ich rejestracja;
- Realizacja reklamacji i gwarancji ściśle związanych z realizacją dostaw;
- Wyszukiwanie i ustalanie warunków współpracy ze stałymi i nowymi dostawcami;
- Bieżąca analiza realizacji umów;


Odpowiedzialność na stanowisku: odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań

Od Kandydatów oczekuje się:

- wykształcenia średniego lub wyższego, mile widziane techniczne;
- znajomości branży mechanicznej, motoryzacyjnej (mile widziane);
- znajomości obsługi komputera (Word, Excel, mile widziana znajomość IFS Distribution);
- posiadania doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (mile widziane);
- znajomości zagadnień gospodarki magazynowej;
- komunikatywności, uczciwości, sumienności, zdolności negocjacyjnych, bardzo dobrej
organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole, umiejętności sprawnego działania pod presją cza-su;
- znajomości obsługi platformy zakupowej (mile widziane);Oferujemy:
- stabilne warunki pracy, umowę o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego, podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach
- pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników
- preferencyjne warunki korzystania z usług własnych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych, na adres e-mail: kadry@mpk.poznan.pl bądź pocztą tradycyjną na adres przedsiębiorstwa. MPK Poznań Sp. z o.o. Dział Obsługi Pracowników, ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w MPK Poznań informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 618396000  i za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@mpk.poznan.pl;
2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 618396061 i za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mpk.poznan.pl;
3. Dane osobowe kandydatów do pracy  w zakresie wymienionym w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz w przypadku podania dodatkowych, niewymaganych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy danych osobowych kandydatów –  również te dane, będą przetwarzane przez administratora w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w MPK Poznań - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO w przypadku danych wymienionych w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust.1 lit a RODO w przypadku danych innych niż wskazane w art. 22¹ Kodeksu Pracy),
b) w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów innych obecnych lub przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit a RODO),
c) innym niż wymienionym w lit a) i b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zaproponowania innego stanowiska leżącego w kompetencjach kandydata (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO).
4. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe, ubezpieczyciele, a także inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane uzyskane od kandydata będą przetwarzane, co do zasady, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, chyba, że wyrażono zgodę , o której mowa w pkt. 3 lit b, przez okres 12 miesięcy, lub w razie podjęcia takiej informacji, przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z procesem rekrutacji. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez kandydata dane podane przez niego w trakcie rekrutacji będą przetwarzane przez okres i na zasadach związanych z istnieniem stosunku pracy.  Jeśli chodzi o materiały archiwalne, dane będą przetwarzane minimalnie przez czas wynikający z przepisów.
6. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody dotyczącej zakresu danych podawanych poza zakresem wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w każdym momencie poprzez zawiadomienie administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Podanie danych wymaganych przez pracodawcę w procesie rekrutacji jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Nie podanie wymaganych przez pracodawcę danych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
8. Kandydaci do pracy w MPK Poznań posiadają prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. Kandydaci do pracy w MPK Poznań mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Aplikuj już teraz
lub
Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
Wyksztalcenie
Nazwa szkoły Rok ukończenia
Zawód , specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy - naukowy
Wykształcenie uzupełniające
Kursy, studia podyplomowe data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Okres zatrudnienia Pracodawca (nazwa i adres) Stanowisko Uwagi
Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np.stopień znajomości języków obcych,prawo jazdy,obsługa komputera)
określenie uprawnienia, umiejętności Ewentualnie okres ważności uprawnienia
Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję *) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

Klikając przycisk "Wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. W związku z ogłoszoną przez MPK Poznań rekrutacją/ofertą pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (MPK Poznań), ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 22¹ Kodeksu Pracy zawartych w dokumentacji złożonej przeze mnie w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko, na które aplikuję, w tym również zdjęć dołączonych przeze mnie do wymaganej w celach zatrudnienia dokumentacji (w tym zawartych w poszczególnych dokumentach składanych w celach zatrudnienia) Jestem świadomy/świadoma, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody w trakcie trwania procesu rekrutacji do pracy w zakresie danych, o których mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, uniemożliwiając tym samym podjęcie zatrudnienia w MPK Poznań. Wyrażając powyższą zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym deklaruję, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez MPK Poznań, sporządzoną w związku z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. „RODO”.

Do poprawnego wyświetlania strony niezbędne jest posiadanie zainstalowanej w systemie operacyjnym jednej z przeglądarek: Internet Explorer 7, FireFox 2, Opera 9.5, Safari 3 lub nowszych.

 

Na tej stronie używamy cookies i podobnych technologii, aby m.in. zapamiętać Twoje ulubione ustawienia i szybciej wyświetlać Ci je podczas kolejnych wizyt tutaj lub w celu świadczenia usługi. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w Twojej przeglądarce i uniemożliwić zapisywanie ich na Twoim dysku. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności i polityki cookies.

 

Designed By Soul & Mind