Dziękujemy, że jesteście z nami
its-znaki-ue-mapka

Nazwa zadania:
Realizacja Projektu Systemu ITS Poznań – nr zadania ZDM/P/033, ZTM/P/011

Dysponent:
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania:
Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportu.

Podstawowym obszarem wdrożenia jest część miasta ograniczona ulicami: Dąbrowskiego - św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta - Głogowska - granica miasta Poznania. Obejmuje około 100 obiektów sygnalizacji świetlnej oraz flotę transportu publicznego w liczbie ok. 550 pojazdów tramwajowych i autobusowych łącznie.

W ramach projektu wykonano:
- rozbudowę systemu zarządzania ruchem na bazie istniejącej infrastruktury z zachowaniem rozwijanej na przestrzeni lat filozofii dynamicznego, obszarowego sterowania ruchem;

- rozbudowę obecnie istniejącej miejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególności światłowodowej sieci teletransmisyjnej: rozbudowę istniejącej sieci szkieletowej oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci dostępowej, aby umożliwiała ona komunikację elektroniczną pomiędzy wyniesionymi elementami Systemu zainstalowanymi na terenie miasta z Systemem Centralnym ITS, zapewniającej przesył wszystkich danych cyfrowych pomiędzy tymi elementami, w tym: obrazy z kamer, dane gromadzone przez sterowniki sygnalizacji, informacje dla podróżnych, lokalizacja środków transportu publicznego, itp;

- rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego, system opiera się na rzeczywistych danych o ruchu transportu zbiorowego w szczególności na informacji o odchyleniach od zakładanego rozkładu jazdy;

- opracowano i wdrożono modelu ruchu w sieci ulic umożliwiającego krótkookresową predykcję (prognozowanie) stanów ruchu w sieci i włączenie tego elementu do systemu zarządzania ruchem oraz systemu informowania podróżnych;

- zaprojektowano i wdrożono system informacji dla podróżnych, w tym tablic przystankowych oraz portalu internetowego poprzez który udostępniane są informacje dla podróżujących (predykcja obciążenia sieci drogowej, informacje o parkingach, położeniu pojazdów transportu zbiorowego, itd.) a także możliwe jest planowanie podróży uwzględniające rzeczywiste warunki ruchu pojazdów indywidualnych i transportu zbiorowego;

- realizację systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści dostarczających kierującym pojazdami istotnych informacji (o zdarzeniach, zagrożeniach, zalecanych objazdach, parkingach);

- dostawę wraz z instalacją elementów systemu bezpieczeństwa drogowego: wideo detekcji zdarzeń, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, preselekcji wagowej pojazdów przeciążonych;

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. otrzymało w użytkowanie od Dysponentów Zadania urządzenia infrastruktury technicznej Systemu Zarządzania Transportem Publicznym będącego składnikiem Systemu ITS Poznań.
Do tej infrastruktury należą urządzenia montowane w pojazdach transportu publicznego i wyposażenie Centrum Zarządzania Transportem Publicznym.

Terminy:
Termin rozpoczęcia – ogłoszenie przetargu –  29 września 2011 r.

Termin zakończenia prac – 30 września 2015 r.

Aktualny stan realizacji:
Uruchomiono system i zakończono prace zgodnie z założonym harmonogramem.

Źródła finansowania:
Środki własne miasta Poznania oraz

Dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007– 2013,


Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 – Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Kwota nakładów całkowitych: 103 095 565,58 zł w tym kwota dofinansowania: 72 775 551,88 zł

its-logotypy-fe-2014-2020