Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
UE
elektrykiDzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. zakupiło 15 autobusów 18 metrowych z napędem elektrycznym. Projekt jest współrealizowany wraz z Miastem Poznań, które w jego ramach wybuduje zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą transportową w obrębie Ronda Rataje.

Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Mieście Poznaniu, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego


Dofinansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii nikoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZiT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wartość Projektu:
153 753 113,73 zł
Z czego na MPK Poznań przypada:
55 473 000,00 zł
Wartość dofinansowania:
106 611 085,01 zł
Z czego na MPK Poznań przypada:
38 335 000,00 zł

wrpo3
Więcej…
moderus-gamma-dworzec-zachodni-01Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. zakupiło 10 tramwajów dwukierunkowych Moderus Beta oraz 50 tramwajów całkowicie niskopodłogowych Moderus Gamma wraz z pakietem narzędzi i wyposażenia dla tych pojazdów.

Planowane efekty:
• poprawa efektywności transportu publicznego
• poprawa stanu środowiska naturalnego
• poprawa komfortu pasażerów
• zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

Okres realizacji projektu:
29.03.2016 – 31.03.2020

Dofinansowanie:
Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014– 2020, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Kwota nakładów całkowitych:
450 303 000,00 zł brutto

Dofinansowanie:
50 000 000,00 zł

pois
Więcej…
question-mark-1019820_640Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.
Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Więcej…
its-znaki-ue-mapka

Nazwa zadania:
Realizacja Projektu Systemu ITS Poznań – nr zadania ZDM/P/033, ZTM/P/011

Dysponent:
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania:
Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportu.

Podstawowym obszarem wdrożenia jest część miasta ograniczona ulicami: Dąbrowskiego - św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta - Głogowska - granica miasta Poznania. Obejmuje około 100 obiektów sygnalizacji świetlnej oraz flotę transportu publicznego w liczbie ok. 550 pojazdów tramwajowych i autobusowych łącznie.

W ramach projektu wykonano:
- rozbudowę systemu zarządzania ruchem na bazie istniejącej infrastruktury z zachowaniem rozwijanej na przestrzeni lat filozofii dynamicznego, obszarowego sterowania ruchem;

- rozbudowę obecnie istniejącej miejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególności światłowodowej sieci teletransmisyjnej: rozbudowę istniejącej sieci szkieletowej oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci dostępowej, aby umożliwiała ona komunikację elektroniczną pomiędzy wyniesionymi elementami Systemu zainstalowanymi na terenie miasta z Systemem Centralnym ITS, zapewniającej przesył wszystkich danych cyfrowych pomiędzy tymi elementami, w tym: obrazy z kamer, dane gromadzone przez sterowniki sygnalizacji, informacje dla podróżnych, lokalizacja środków transportu publicznego, itp;

- rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego, system opiera się na rzeczywistych danych o ruchu transportu zbiorowego w szczególności na informacji o odchyleniach od zakładanego rozkładu jazdy;

- opracowano i wdrożono modelu ruchu w sieci ulic umożliwiającego krótkookresową predykcję (prognozowanie) stanów ruchu w sieci i włączenie tego elementu do systemu zarządzania ruchem oraz systemu informowania podróżnych;

- zaprojektowano i wdrożono system informacji dla podróżnych, w tym tablic przystankowych oraz portalu internetowego poprzez który udostępniane są informacje dla podróżujących (predykcja obciążenia sieci drogowej, informacje o parkingach, położeniu pojazdów transportu zbiorowego, itd.) a także możliwe jest planowanie podróży uwzględniające rzeczywiste warunki ruchu pojazdów indywidualnych i transportu zbiorowego;

- realizację systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści dostarczających kierującym pojazdami istotnych informacji (o zdarzeniach, zagrożeniach, zalecanych objazdach, parkingach);

- dostawę wraz z instalacją elementów systemu bezpieczeństwa drogowego: wideo detekcji zdarzeń, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, preselekcji wagowej pojazdów przeciążonych;

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. otrzymało w użytkowanie od Dysponentów Zadania urządzenia infrastruktury technicznej Systemu Zarządzania Transportem Publicznym będącego składnikiem Systemu ITS Poznań.
Do tej infrastruktury należą urządzenia montowane w pojazdach transportu publicznego i wyposażenie Centrum Zarządzania Transportem Publicznym.

Terminy:
Termin rozpoczęcia – ogłoszenie przetargu –  29 września 2011 r.

Termin zakończenia prac – 30 września 2015 r.

Aktualny stan realizacji:
Uruchomiono system i zakończono prace zgodnie z założonym harmonogramem.

Źródła finansowania:
Środki własne miasta Poznania oraz

Dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007– 2013,


Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 – Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Kwota nakładów całkowitych: 103 095 565,58 zł w tym kwota dofinansowania: 72 775 551,88 zł

its-logotypy-fe-2014-2020

Więcej…
moderus-betaDzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

- zakupi m.in. 20 tramwajów niskopodłogowych,

- przeprowadzi modernizację układu 6 zwrotnic w zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej wraz z wdrożeniem systemu automatycznego zarządzania ich sterowaniem. W ramach projektu uruchomiony zostanie również system wizualny i łączności, który usprawni logistykę tramwajów w trakcie wjazdu na zajezdnię.

- Ponadto, na trasie PST powstanie 19 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 na dworcu na os. Sobieskiego. Przystanki trasy PST (Słowiańska, al. Solidarności, Kurpińskiego, Szymanowskiego) wyposażone zostaną w stojaki dla rowerów oraz tablice informacji pasażerskiej.

- Dodatkowo w ramach projektu powstanie ścieżka rowerowa na trasie Biedrusko - Radojewo o długości 1,67 km łącząca istniejącą infrastrukturę rowerową z przystankiem autobusowym w Radojewie obsługiwanym przez transport aglomeracyjny.

Planowane efekty:
- poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu
- poprawa stanu środowiska naturalnego
- poprawa komfortu pasażerów
- zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

Wartość projektu:
96 874 800,00 zł

Dofinansowanie:
67 202 105,00 złlogotypy-projekt-zakup-tramwajow
Więcej…