Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
Strona Główna

Polityka Prywatności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

W tym niniejszej Polityce prywatności Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „MPK”), prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym sposób ich ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa zbieranych za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji. Jako Administrator Państwa danych osobowych, zobowiązujemy się do należytej ochrony informacji i danych osobowych, dotyczących Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.mpk.poznan.pl oraz korzystających z aplikacji udostępnionych na tej stronie przez MPK. Jednocześnie wskazujemy, że MPK przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

I. Definicje

 1. Administrator/MPK – oznacza spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 131/133, 60-244 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000067030, posiadająca NIP: 777-00-05-132, REGON: 639777685, która jako administrator portalu prowadzonego na stronie internetowej: www.mpk.poznan.pl, przetwarza dane osobowe Użytkowników.
 2. Aplikacja - oprogramowania oferowane przez MPK Użytkownikom za pośrednictwem Urządzeń, dostępne na Stronie Internetowej Administratora.
 3. Strona Internetowa/Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem: www.mpk.poznan.pl, której administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji lub Strony Internetowej np. urządzenia mobilne, komputery.
 5. Użytkownik - oznacza podmiot, który korzysta z Aplikacji lub Strony Internetowej Administratora, którego dane osobowe są przetwarzane przez MPK tj. osobę, której dane dotyczą.

II. Co to jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to unijne rozporządzenie, które reguluje kwestię ochrony danych osobowych oraz sposób ich zabezpieczenia.

RODO weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, w jednakowym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przepisy RODO odnoszą się m.in. do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Internetu, w tym za pośrednictwem Aplikacji i Strony Internetowej, których administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

III. Czym są dane osobowe?

Danymi osobowymi, zgodnie z RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są przykładowo zbierane za pośrednictwem Aplikacji i Strony Internetowej następujące informacje: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, czy numer telefonu.

IV. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 61 839 60 00 i za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu: 61 839 60 61 i za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

V. Dane zbierane przez MPK za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji

 1. Formularz kontaktowy „Pytanie/wniosek” – w celu zadania pytania lub złożenia wniosku Użytkownik zobowiązany jest wypełnić właściwy formularz dostępny na Stronie Internetowej, w którym konieczne jest podanie jest imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz opcjonalnie adresu e-mail, przy czym bez podania imienia, nazwiska, adresu (bez kodu pocztowego i numeru mieszkania) i adresu e-mail nie ma możliwości wysłania ww. formularza. Zakres zbieranych danych jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi osobie, która kontaktuje się z MPK za pomocą formularza. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu ma na celu usprawnienie komunikacji i jest dobrowolne.
 2. Formularz kontaktowy „Pochwała/skarga” – w celu wniesienia skargi lub pochwały Użytkownik zobowiązany jest wypełnić właściwy formularz dostępny na Stronie Internetowej, w którym niezbędne jest wskazanie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz opcjonalnie adresu e-mail przy czym bez podania imienia, nazwiska, adresu (bez kodu pocztowego i numeru mieszkania) i adresu e-mail nie ma możliwości wysłania formularza. Zakres zbieranych danych jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi osobie, która kontaktuje się z MPK za pośrednictwem formularza. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu ma na celu usprawnienie komunikacji i jest dobrowolne.
 3. Formularz kontaktowy „Zgubiony przedmiot” – w celu odzyskania zagubionego przedmiotu Użytkownik ma możliwość wypełnienia formularza dostępnego na Stronie Internetowej. W tym zakresie konieczne jest podanie przez Użytkownika: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, a także opcjonalnie adresu e-mail i numeru telefonu przy czym bez podania imienia, nazwiska, adresu (bez kodu pocztowego i numeru mieszkania) i adresu e-mail nie ma możliwości wysłania formularza. Zakres zbieranych danych jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi osobie, która kontaktuje się za pomocą formularza. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu ma na celu usprawnienie komunikacji i jest dobrowolne.
 4. Formularz kontaktowy „Znaleziony przedmiot” – w przypadku znalezionego przedmiotu (np. w pojeździe), Użytkownik ma możliwość zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej. W tym zakresie konieczne jest wskazanie przez Użytkownika: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, a także opcjonalnie adresu e-mail i numeru telefonu przy czym bez podania imienia, nazwiska, adresu (bez kodu pocztowego i numeru mieszkania) i adresu e-mail nie ma możliwości wysłania formularza. Zakres zbieranych danych jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi osobie, która kontaktuje się za pomocą formularza. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu ma na celu usprawnienie komunikacji i jest dobrowolne.
 5. Newsletter – aby skorzystać z możliwości otrzymywania od MPK newslettera konieczna jest jego uprzednia subskrypcja za pośrednictwem Strony Internetowej, a także podanie danych osobowych - imienia i adresu e-mail. Użytkownik ma możliwość wyboru częstotliwości uzyskiwanej informacji w formie newslettera (codziennie, co tydzień, co miesiąc) oraz ewentualnie przypomnienia o ważnych komunikatach. Dane osobowe wskazane przy subskrypcji newslettera są przetwarzane w celu otrzymywania aktualnych informacji o działalności MPK, zdarzeniach drogowych i ważnych komunikatów dotyczących funkcjonowania transportu publicznego organizowanego przez Administratora.
 6. Powiadomienie SMS – Administrator prowadzi serwis informacji SMS o utrudnieniach w ruchu, które są związane z wykonywaną działalnością w zakresie transportu publicznego. Na potrzeby korzystania z serwisu informacyjnego MPK zbiera numery telefonów Użytkowników. Subskrypcja odbywa się przez wysłanie przez Użytkownika SMS pod wskazany przez Użytkownika numer. W celu skorzystania z Powiadomień SMS konieczne jest wysłanie przez Użytkownika aktywującej wiadomości SMS.
 7. Aplikacja myMPK – aplikacja przeznaczona jest dla Użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych, za pomocą której Użytkownicy mogą uzyskać dodatkowe informacje o działalności MPK, planowanych remontach i utrudnieniach, zdarzeniach komunikacyjnych oraz wydarzeniach dotyczących działalności MPK. W aplikacji funkcjonują dwa mechanizmy zbierania danych osobowych Użytkowników:
  1. Sonda - z założenia jest anonimowa, ale Użytkownik może pozostawić fakultatywnie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  2. Formularz kontaktowy – za jego pośrednictwem Administrator zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (ulica, numer domu, kod pocztowy, mieszkanie, miasto), adres e-mail, przy czym bez podania imienia, nazwiska, adresu (bez kodu pocztowego i numeru mieszkania) i adresu e-mail nie ma możliwości wysłania formularza.
 8. Rekrutacja – osoby ubiegające się o zatrudnienie u Administratora zobowiązane są wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych plikach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) i w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym umieszczonym na Stronie Internetowej. Dane pozyskane w ten sposób będą przetwarzane jedynie dla celów prowadzonej rekrutacji na wskazane na Stronie Internetowej w zakładce „Kariera” stanowisko oraz dla celów przyszłych rekrutacji i możliwości przekazania o nich Użytkownikowi informacji.

VI. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji we wskazany w pkt. IV 5-7 niniejszej Polityki Prywatności sposób, przetwarzane są przez MPK na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. w celu realizacji zamówionej usługi.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w sposób wskazany w pkt. IV 1-4 niniejszej Polityki Prywatności tj. w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków złożonych przez Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów, są przetwarzane przez MPK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze i art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji we wskazany w pkt. IV 8 niniejszej Polityki Prywatności sposób, przetwarzane są przez MPK na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.

Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są zbierane i przetwarzane przez MPK.

VII. Cele przetwarzanych danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji

 1. Formularz kontaktowy „Pytanie/wniosek” - dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu skontaktowania się z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi przez MPK na zadanie pytania i należyte rozpatrzenie wniosku Użytkownika.
 2. Formularz kontaktowy „Pochwała/skarga” - dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu skontaktowania się z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi przez MPK na zadanie pytania i należyte rozpatrzenie skargi lub pochwały przez Użytkownika.
 3. Formularz kontaktowy „Zgubiony przedmiot” – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu skontaktowania się z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi przez MPK na zadanie pytania i należyte rozpatrzenie wniosku Użytkownika w zakresie zagubionego przedmiotu.
 4. Formularz kontaktowy „Znaleziony przedmiot” – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu skontaktowania się z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi przez MPK na zadanie pytania i należyte rozpatrzenie wniosku Użytkownika w zakresie znalezionego przedmiotu.
 5. Newsletter – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikami otrzymywania informacji o utrudnieniach w ruchu oraz informacji o działalności Administratora i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
 6. Powiadomienie SMS – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikowi otrzymywania informacji o utrudnieniach w ruchu, które są związane z wykonywaną przez MPK działalnością w zakresie transportu publicznego.
 7. Aplikacja myMPK – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikowi otrzymania dodatkowych informacji o działalności MPK, planowanych remontach i utrudnieniach, zdarzeniach komunikacyjnych oraz wydarzeniach dotyczących działalności MPK.
 8. Rekrutacja - dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji na określone stanowisko w MPK, na które aplikuje Użytkownik oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji aby MPK mogło przekazać informację Użytkownikowi o tych rekrutacjach.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników, w związku z realizacją celów określonych w pkt. VII 1 – 4 niniejszej Polityki będą przetwarzane przez Administratora do czasu rozpatrzenia sprawy zgłoszonej przez Użytkownika, w tym ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy na drodze postępowania administracyjnego.

Dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją celów określonych w pkt. VII 5 – 7 niniejszej Polityki prywatności, będą przetwarzane przez Administratora do czasu wypisania się przez Użytkownika z Newslettera, Powiadomienia SMS lub Aplikacji myMPK, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat (tj. przez okres subskrypcji). W ramach realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych Administrator, przed upływem wskazanego w zdaniu poprzednim okresu, ma prawo przesłania do Użytkownika wiadomości SMS lub e-mail z informacją dotyczącą planowanego zakończenia okresu subskrypcji. W przypadku niewyrażenia ponownej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika w celach określonych w pkt. VII 5 – 7 niniejszej Polityki prywatności, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z uwagi na zakończenie okresu subskrypcji.

Dane osobowe Użytkowników jako kandydatów do pracy w celu prowadzonej rekrutacji, zgodnie z pkt. VII 8 niniejszej Polityki prywatności będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikował Użytkownik.

W przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez MPK we wskazanych w pkt. VII 1-8 niniejszej Polityki Prywatności celach, dane te nie będą przetwarzane przez MPK, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

IX. Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług marketingowych, a także podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe.

Dane Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

X. Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom na gruncie RODO?

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania do Administratora:

 1. dostępu do podanych przez Użytkowników danych osobowych, które dotyczą tych Użytkowników, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia podanych przez Użytkowników danych osobowych tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO);
 5. przeniesienia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO);
 6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikom przysługuje ponadto prawo – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Użytkowników objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe prawa Użytkownicy mogą realizowań w następujący sposób:

 1. poprzez kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: 61-8396061 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. poprzez przesłanie pisemnego żądania na adres siedziby Administratora: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. - przy czym Administrator będzie rozpatrywał tylko takie żądania - przesłane zarówno za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na adres MPK, które pozwolą na zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

XI. Skarga do organu nadzoru

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez MPK w celach wskazanych w pkt. VII 1-8 będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji) jednak wobec tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany a także dane te nie będą profilowane.

XIII. Zmiany Polityki prywatności

Administrator zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszej Polityki prywatności, a także jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: wejście w życie nowych przepisów, lub wytycznych organów. MPK zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez danych osobowych Użytkowników.

Informację dotyczące plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies znajdującej się na Stronie Internetowej.

Polityka Plików Cookies - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika i świadczonych drogą elektroniczną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

I. Definicje

 1. Administrator/MPK – oznacza spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 131/133, 60-244 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000067030, posiadająca NIP: 777-00-05-132, REGON: 639777685, które jako właściciel portalu prowadzonego na stronie internetowej: www.mpk.poznan.pl przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Aplikacja – oprogramowania oferowane przez MPK Użytkownikom za pośrednictwem Urządzeń, dostępne na Stronie Internetowej Administratora.
 3. Cookies - oznacza dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane w Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej lub Aplikacji.
 4. Cookies Administratora/Cookies Własne - oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji.
 5. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji.
 6. Strona Internetowa/Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem: http://www.mpk.poznan.pl, której administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji lub Strony Internetowej.
 8. Użytkownik - oznacza podmiot, który korzysta z Aplikacji lub Strony Internetowej Administratora.

II. Jakie rodzaje plików cookies są wykorzystywane przez Administratora?

Pliki cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Zastosowanie plików cookies pozwala zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę Internetową lub Aplikację w sposób indywidualny dla każdego Użytkownika. Pliki cookies zawierają informacje o nazwie domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu, a także przypisaną wartość.

W ramach Strony Internetowej lub Aplikacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies):

 • Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Cookies "stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z powyższych opcji korzystanie ze Strony Internetowej lub Aplikacji będzie możliwe, poza funkcjami, które do funkcjonowania wymagają plików cookies.

III. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Cookies własne są wykorzystywane przez Administratora dla niżej wskazanych celów:

 1. Konfiguracji Strony Internetowej lub Aplikacji poprzez dostosowanie i optymalizację ich zawartości do preferencji Użytkownika, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu, historii przeglądanych stron w celu rekomendacji treści oraz rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej lub Aplikacji oraz innych podobnych ustawień.
 2. Dostosowania treści do preferencji Użytkownika w zakresie narzędzia „Ulubione przystanki” - Użytkownik, po dokonaniu wyboru rozkładu jazdy konkretnego przystanku w danym kierunku, może zaznaczyć opcję "dodaj do listy moich przystanków". Linki do wybranych rozkładów jazdy będą się wyświetlać Użytkownikowi w górnej części prawej kolumny Strony Internetowej.
 3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej lub Aplikacji korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika umożliwiającej w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Uwierzytelniania Użytkownika w Strony Internetowej lub Aplikacji i zapewnienia sesji Użytkownika dla potrzeb utrzymania sesji Użytkownika Strony Internetowej lub Aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony Internetowej lub Aplikacji, a także optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 6. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony Internetowej lub Aplikacji poprzez dostosowanie ich zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych Stron Internetowych lub Aplikacji. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową lub Aplikację, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej lub Aplikacji polegającego na przetwarzaniu określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

IV. Jak określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies?

Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia dotyczące plików cookies, wskazując warunki ich przechowywania, a także uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej oraz za pomocą konfiguracji danej usługi. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików cookies w przeglądarkach dostępne są w ustawieniach oprogramowania właściwej przeglądarki internetowej.

W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Zastosowane ograniczenia stosowania plików cookies, mogą wpłynąć na część funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej lub Aplikacji.

V. Jak wyłączyć cookies w swojej przeglądarce?

Możliwość i sposób wyłączenia cookies uzależniony jest od wykorzystywanej przeglądarki. Poniżej wskazujemy adresy stron twórców, na których została opisana możliwość wyłączenia plików cookies:

 1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 2. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 3. Internet Explorer 7 i 8: www.windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 4. Internet Explorer 9 i 10: www.windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 5. Opera: www.help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 6. Safari: www.support.apple.com/kb/ph5042