Dołącz do nas

twitter blip youtube

Wyszukiwarka

Newsletter

Informacja ZTM o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

tel. 61 646 33 44
centrala-nadzoru-ruchu
uitp
fair-play-2011
Reklama » Regulamin

REGULAMIN REKLAM MPK Poznań Sp. z o.o.


Niniejszy regulamin reguluje wszelkie czynności związane z udostępnianiem powierzchni reklamowych na środkach komunikacji miejskiej oraz terenach i obiektach będących własnością lub pozostających w dyspozycji MPK Poznań Sp. z o.o. zwanym dalej MPK.

§ 1.

Zakres świadczonych usług

W ramach usług związanych z ekspozycją reklam MPK oferuje następujące rodzaje powierzchni :

  1. pod reklamę całopojazdową wraz z lakierowaniem nadwozia

1.1.a. powierzchnie zewnętrzne wagonów tramwajowych typu 102N, 105N, 105N/2, 1G,  GT-6, GT-8

1.1.b. powierzchnie zewnętrzne autobusów typu Ikarus 260, Jelcz M-11, DAF, Ikarus 280

  1. pod reklamy wyklejane folią powierzchnie zewnętrzne ścian bocznych autobusów niskopodłogowych typu MAN NG/NL, NEOPLAN N4000 i SOLARIS URBINO
  2. pod reklamy wyklejane folią powierzchnie zewnętrzne lewej ściany bocznej wraz z szybą (obowiązująca folia perforowana  typu one-way-vision) i częścią nadokienną autobusów niskopodłogowych typu MAN NG/NL, NEOPLAN N4000 i SOLARIS URBINO.
  3. pod reklamy wyklejane folią powierzchnie tylne autobusów o długości 2 metrów i szerokości 0,5 metra (nie dotyczy autobusów, które z racji uwarunkowań technicznych posiadają ważne informacje dla innych użytkowników ruchu drogowego).
  4. obiekty i tereny

§ 2.

Udostępnienie jednostki lub obiektu pod reklamę

  1. Reklamodawca ma prawo wyboru typu jednostki tramwajowej lub autobusowej pod ekspozycję reklamy całopojazdowej i wyklejanej folią bez możliwości wyboru konkretnej linii komunikacyjnej, na której ta jednostka byłaby eksploatowana.
  2. MPK udostępnia do celów reklamy pojazdy tramwajowe i autobusowe w pełni sprawne pod względem technicznym.
  3. Reklamodawca ma możliwość nałożenia reklamy na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na następne okresy.
  4. Warunkiem udostępnienia jednostki, obiektu, terenu pod ekspozycję jest :
 1. podpisanie umowy przedłożonej przez MPK, której wzór stanowi załącznik nr 1 i 2  do niniejszego regulaminu,
 2. uzyskanie przez Reklamodawcę pozytywnej opinii projektu reklamy Działu Marketingu MPK oraz plastyka miasta na podstawie kolorowego projektu przekazanego w trzech egzemplarzach do Biura Plastyka Miasta Poznania na adres Urząd Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury  Poznań, Pl. Kolegiacki 17 oraz Dział Marketingu MPK.

2.5 W przypadku stosowania reklamy określonej w pkt 1.3 lub pkt 1.2 z wejściem grafiki na szyby Reklamodawca ma obowiązek zastosowania perforowanej  folii PCV typu „one-way-vision” w dowolnej technologii druku. Grafiki mogą być zabezpieczone w dowolny sposób, jednak pod warunkiem zachowania ok.90% przepuszczalności obrazu od strony wewnętrznej pojazdu. MPK zobowiązuje Reklamodawcę do ścisłego przestrzegania niniejszych postanowień pod rygorem rozwiązania umowy.

2.6 Reklama na obiektach i terenach będących własnością MPK lub pozostających w jej dyspozycji jest umieszczana na nośnikach Reklamodawcy typu billboard, backlight, citylight itp. Montaż nośnika uzależniony jest od spełnienia warunków określonych w pkt. 2.4 oraz uzyskania pozytywnej opinii kierownika Działu Infrastruktury i Organizacji Ruchu MPK w przypadku tablic usytuowanych na trasach komunikacyjnych lub Głównego Specjalisty ds. Technicznych w przypadku nośników montowanych na obiektach. Z uwagi na indywidualne uwarunkowania, treść umowy, poza ceną wynikającą z załącznika nr 3 będzie przedmiotem odrębnej negocjacji.

2.7 Wszelkie koszty związane z projektem, przygotowaniem powierzchni pod reklamę, jej naniesieniem i demontażem pokrywa Reklamodawca.

2.8 Reklamodawca nie może zamieszczać reklam, których treść godzi w interesy MPK, jest demoralizująca lub sprzeczna z dobrymi obyczajami. Za treść reklam odpowiedzialność ponosi Reklamodawca.

§ 3.

Warunki nanoszenia reklamy

  1. Powierzchnie przeznaczone do nałożenia reklamy na pojazdach określa załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
  2. Reklamodawca zobowiązany jest do zachowania kolorystyki zderzaków pojazdu, osłon reflektorów, krawędzi pierwszego stopnia tramwaju w kolorze żółtym RAL 1003 zgodnie z obowiązującą normą zakładową MPK.
  3. W przypadku udostępnienia pojazdu, którego drzwi wykonane zostały z tworzywa Reklamodawca ma obowiązek wyklejenia ich folią samoprzylepną w kolorze reklamy lub pozostawienia tych powierzchni w kolorze oryginalnym - żółtym.
  4. Reklamodawca ma obowiązek nałożyć reklamę w terminie do 6 dni uzgodnionym z Działem Marketingu. Przekroczenie niniejszego czasu spowoduje obciążenie wykonawcy stratami wynikłymi z przedłużonego postoju pojazdu w wysokości 200 wkm pomnożonej przez aktualną stawkę wkm określoną w umowie z Urzędem Miasta Poznania za każdy dzień opóźnienia.
  5. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów technicznych, ich jakość i sprawy BHP podczas wszelkich prac związanych z nanoszeniem reklamy, jej konserwacją czy likwidacją.
  6. Lakierowanie pojazdów pod reklamę może być przeprowadzone:

a) w przypadku autobusów :

 • w wydziale A-1 przy ul. Warszawskiej 142
 • w  Zakładzie Napraw Autobusów Sp. z o.o. w Biskupicach Wlkp.ul. Główna 21
 • w innym miejscu przystosowanym do tego celu, które  uzyskało akceptację pionu autobusowego.

b) w przypadku tramwajów

 • w warsztacie napraw tramwajów określonym przez MPK przy zastosowaniu metody natryskowej;
 • w macierzystych zajezdniach przy metodzie tradycyjnej bez użycia sprężarki.

Miejsce lakierowania pojazdu winno być uzgodnione z Działem Marketingu MPK Poznań Sp. z o.o.

  1. Zajezdnia ma obowiązek podstawić autobus/tramwaj do lakierowania w uzgodnionym terminie i miejscu.
  2. Reklamodawca przekaże służbom macierzystej zajezdni około 1 l lakieru w kolorze tła na ewentualne drobne wyprawki lakiernicze.
  3. Odpady, zanieczyszczenia powstające podczas realizacji reklamy na pojeździe muszą być usunięte i wywiezione przez wykonującego reklamę. Na żądanie MPK, Reklamodawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający utylizację wszystkich niebezpiecznych odpadów powstałych podczas przygotowania reklamy.

§ 4.

Eksploatacja reklamy

  1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień umowy każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy, za jednomiesięcznym  okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
  2. Reklamodawca zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd reklamy, niezwłocznie na koszt wlasny ją odnowić i uzupełnić w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wskutek wypadku i innych zdarzeń losowych przez cały okres jej eksponowania.
  3. Reklamodawca zobowiązany jest do uzupełnienia i odnowienia reklamy także wówczas, gdy taką potrzebą zgłosi MPK.
  4. Reklamodawca zobowiązany jest  do usunięcia graffiti z pojazdu w terminie 3 dni od momentu poinformowania Reklamodawcy przez Dział Marketingu MPK w formie pisemnej. W przypadku nie usunięcia graffiti w podanym terminie MPK zleci usunięcie uszkodzeń firmie zewnętrznej lub własnym służbom na koszt Reklamodawcy.
  5. W przypadku konieczności kasacji pojazdu z reklamą lub jego długotrwałego odstawienia na skutek zderzenia, pożaru, remontu itp. Reklamodawca może odtworzyć na własny koszt reklamę na nowym podstawionym przez MPK pojeździe na okres jaki pozostał do zakończenia ekspozycji licząc od dnia wypadku.  W razie odstąpienia od możliwości przełożenia reklamy na inny pojazd, MPK na wniosek Reklamodawcy zobowiązuje się do zwrotu kwoty w wysokości proporcjonalnej do okresu, przez który reklama nie była eksponowana zgodnie z zawartą umową. Reklamodowca nie ma prawa do wysuwania jakichkolwiek innych roszczeń odszkodowawczych w przypadku niemożności przełożenia reklamy.
  6. Reklama naniesionia na pojazd nie jest chroniona przez MPK ubezpieczeniem obejmującym ryzyka spowodowane np. kolizją drogową, wypadkiem, dewastacją lub innym zdarzeniem losowym.
  7. Reklamodawca ma prawo dokonać ubezpieczenia reklamy obejmujące ryzyka u dowolnie wybranego przez siebie ubezpieczyciela.
  8. W przypadku awarii technicznej pojazdu z reklamą, bądź wypadku, powodującego konieczność wycofania pojazdu z ruchu, MPK zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia uszkodzeń technicznych pojazdu.
  9. MPK zobowiązany jest do poinformowania Reklamodawcy w formie pisemnej lub telefonicznej o wszelkich uszkodzeniach pojazdu z reklamą powodujących wycofanie jednostki z ruchu na okres powyżej 7 dni. Przestój jednostki powyżej 7 kolejnych dni wydłuża automatycznie czas ekspozycji. Nie dotyczy przeprowadzanych przeglądów technicznych w wymiarze 2 dni w miesiącu.
  10. MPK na prośbę Reklamodawcy zobowiązany jest do przedłożenia na piśmie zestawienia pełnego uruchomienia pojazdu z reklamą za okres zawarty w umowie.
  11. MPK przyjmuje obowiązek dbania o czystość pojazdu z reklamą w takim zakresie, jak dla pozostałych pojazdów liniowych.

§ 5.

Zasady usunięcia reklamy

  1. W przypadku nie przedłużenia umowy lub rozwiązania umowy, Reklamodawca zobowiązany jest do :
 • usunięcia reklamy i odmalowania pojazdu na kolor firmowy MPK lakierami w kolorze zielonym RAL 6018, żółtym RAL 1003 i popielatym RAL 7031, przy zastosowaniu farby określonej przez MPK w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy. Odbiór techniczny pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez kierownika zajezdni, do której należy dany pojazd. Czas postoju pojazdu podczas usuwania reklamy nie może przekroczyć 6 dni.
 • usunięcia reklamy i przygotowania powierzchni pojazdu pod malowanie w przypadku udostępnienia jednostki przez MPK Poznań Sp. z o.o. innemu klientowi w terminie 6 dni od daty zakończenia umowy. Czas wykonywanych prac nie może przekroczyć 2 dni.
 • W przypadku tablic zewnętrznych, demontażu nośnika reklamowego i doprowadzenie miejsca jego lokalizacji do stanu sprzed jego zamontowania.
  1. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę terminu usunięcia reklamy spowoduje wykonanie prac przez MPK na koszt Reklamodawcy.

§ 6.

Opłaty i terminy płatności

  1. Za udostępnienie jednostki pod ekspozycję reklamy, Reklamodawca ureguluje należność zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
  2. Reklamodawca za umieszczenie grafiki na szybach w ściśle określonej wielkości i miejscu w reklamie całopojazdowej uiści dodatkową opłatę w wysokości 15% wartości umowy.
  3. Do opłaty określonej w cenniku MPK doliczy należny podatek VAT.
  4. Należna opłata brutto przekazana zostanie przez Reklamodawcę na konto bankowe MPK po podpisaniu umowy przed przystąpieniem do nałożeniem reklamy lub po podpisaniu aneksu w terminie 7 dni.
  5. W przypadku nie uiszczenia zapłaty w terminie MPK naliczy ustawowe odsetki za zwłokę.
  6. Reklamodawca za bezumowne eksponowanie reklamy zobowiązany jest do uregulowania kwoty należnej MPK Poznań Sp. z o.o. w wysokości 200% stawki określonej w   umowie, proporcjonalnie do ilości dni naliczonych do momentu likwidacji reklamy
  7. Agencje reklamowe współpracujące z MPK przez okres minimum 12 miesięcy, mają prawo do uzyskania rabatów agencyjnych w zależności od wielkości wpłaconej kwoty na konto MPK w poprzednim kwartale rozliczeniowym. Przez kwartał rozliczeniowy rozumiemy kolejne kwartały roku kalendarzowego. Wielkość przyznanego rabatu do umów w kolejnym okresie rozliczeniowym wynosi:
 • 5% wartości umowy przy wpłatach w wysokości od 50 000 do 65 000 zł
 • 8% wartości umowy przy wpłatach w wysokości od 65 001 do 80 000 zł
 • 12% wartości umowy przy wpłatach w wysokości od 80 001 do 100 000 zł
 • 16% wartości umowy przy wpłatach w wysokości od 100 001 do 120 000 zł
 • 20% wartości umowy przy wpłatach w wysokości od 120 001 do 150 000 zł
 • 25% wartości umowy przy wpłatach w wysokości powyżej  150 000 zł

7a. Wielkość rabatu ustalana jest w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego kwartału i obowiązuje przez okres 3 kolejnych miesięcy we wszystkich umowach zawartych w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia, od 1 maja do 31 lipca, od 1 sierpnia do 30 października i od 1 listopada do 31 stycznia każdego roku.

  1. Reklamodawca indywidualny zawierający umowę bezpośrednio z MPK Poznań Sp. z o.o. na okres minimum 12 miesięcy może otrzymać rabat dla klientów indywidualnych w wysokości :
 • 5% aktualnej ceny na reklamę za nałożenie reklamy na 3-5 jednostkach jednorazowo,
 • 10 % przy jednorazowym nałożeniu reklamy powyżej 5 jednostek.

Ponadto Reklamodawca indywidualny przedłużający umowę o następny rok tj.12 m-cy  otrzymuje rabat w postaci 1 miesiąca nieodpłatnej ekspozycji po zakończeniu okresu obowiązywania podpisanego aneksu.

  1. Reklamodawca traci prawo do przyznanego rabatu na daną jednostkę w przypadku :
 1. wcześniejszego rozwiązania umowy z winy Reklamodawcy
 2. nie zapłacenia należności w terminie za ekspozycję.

6.9. Nie można łączyć rabatów indywidualnych z agencyjnymi.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 22.10.2002 r.

 

Do poprawnego wyświetlania strony niezbędne jest posiadanie zainstalowanej w systemie operacyjnym jednej z przeglądarek: Internet Explorer 7, FireFox 2, Opera 9.5, Safari 3 lub nowszych.

Designed By Soul & Mind