Wyszukiwarka

Newsletter

Informacja ZTM o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

tel. 61 646 33 44

Telefon alarmowy Centrali Nadzoru Ruchu

tel. 19 445

Powiadamianie SMS

wyślij SMS o treści: MPK pod numer tel. 4476

aby zrezygnować wyślij SMS o treści: MPKSTOP pod numer tel. 4476

Aplikacja myMPK

pobierz z
google-play
uitp-logo-2014
Reklama » Regulamin
ZASADY REALIZACJI USŁUG REKLAMOWYCH w MPK Poznań Sp. z o.o.

Niniejsze Zasady regulują wszelkie zagadnienia związane z udostępnianiem powierzchni przeznaczonych na eksploatację reklam, umiejscowionych na/w środkach komunikacji miejskiej oraz na terenach i obiektach, będących własnością lub pozostających w dyspozycji MPK Poznań Sp. z o.o.

Zakres świadczonych usług.

§ 1.

1.    W ramach usług związanych z udostępnianiem powierzchni reklamowych wyklejanych folią, MPK Poznań Sp. z o.o. oferuje następujące rodzaje zewnętrznych powierzchni pojazdów komunikacji miejskiej:
1)     w ramach reklam całopojazdowych na wagonach tramwajowych typu 105Na,
GT-8:
a)    powierzchnie ścian bocznych,
b)    powierzchnie ścian bocznych po obu stronach pojazdu wraz z szybami po stro-nie bezdrzwiowej, 
c)    powierzchnię ściany bocznej wraz z szybami po stronie bezdrzwiowej - tram-board,
d)    powierzchnie ścian bocznych po stronie drzwiowej,
2)     w ramach wagonu tramwajowego typu GT-8:
a)    powierzchnie:
-    ścian bocznych,
-    ścian bocznych wraz z szybami,
po obu stronach modułu środkowego – wyłącznie w odniesieniu do wagonów 4-drzwiowych,
b)    powierzchnię:
-    ściany bocznej,
-    ściany bocznej wraz z szybami
modułu środkowego – wyłącznie w odniesieniu do wagonów 5-drzwiowych,
c)    powierzchnię ściany bocznej wraz z szybami po stronie bezdrzwiowej każdego z modułów skrajnych, 
3)    w ramach reklam całopojazdowych na autobusach typu MAN NL, NG; Neoplan; Solaris Urbino; Jelcz Vecto:
a)  powierzchnie ścian bocznych,
b)    powierzchnie ścian bocznych po obu stronach pojazdu wraz z szybami po stro-nie bezdrzwiowej,
c)    powierzchnię ściany bocznej wraz z szybami po stronie bezdrzwiowej – busbo-ard,
d)    powierzchnie ścian bocznych po stronie drzwiowej;
4)    w ramach reklamy na tylnej ścianie autobusu:
a)    powierzchnię, obejmującą również tylną szybę, o długości 2,35 metrów  i sze-rokości 1,40 metra – fullback,
b)    powierzchnię wyłącznie tylnej szyby.
2.     W przypadku stosowania każdej reklamy, której grafika obejmuje również szyby, Za-mawiający ma obowiązek zastosowania perforowanej folii PCV typu „one-way-vision” w dowolnej technologii druku. Grafiki mogą być zabezpieczone w dowolny sposób, jednak pod warunkiem zapewnienia co najmniej 60% przepuszczalności światła pa-trząc od strony wewnętrznej pojazdu.   
3.    Do realizacji dopuszcza się wyłącznie reklamy, które zajmują nie więcej niż 60% wszystkich szyb pojazdu, bez wliczania w to szyb drzwi.
4.     Zabrania się:
1)    nanoszenia reklam na:
a)    drzwiach,
b)    szybach kabiny prowadzącego pojazd,
c)    szybach stanowiących wyjście awaryjne,
d)    pierwszej szybie za przednimi drzwiami,
e)    fugach wokół okien,
2)    docinania reklamy na pojeździe.
Przy naklejaniu folii na szyby konieczne jest zachowanie minimum 5 mm przerw dyla-tacyjnych pomiędzy szybą a ramą. Ponadto szyby oklejane folią perforowaną winny zostać stosownie oznakowane, a MPK Poznań Sp. z o.o. musi otrzymać zaświadczenie o instalacji folii samochodowej.
5.    Zabronione jest nanoszenie elementów graficznych na powierzchnie zewnętrzne, za-rezerwowane na logo MPK Poznań Sp. z o.o., herb Miasta Poznania, znak informacyj-ny ZTM, numery taborowe i piktogramy informacyjne.
6.    W każdej reklamie zewnętrznej, w której występują ciemne barwy, zmniejszające widoczność pojazdu, muszą zostać umieszczone elementy graficzne w ostrych, ja-skrawych kolorach. Niedopuszczalne jest stosowanie bardzo ciemnych kolorów na tyl-nej powierzchni autobusu.
7.    Z uwagi na niedopuszczalność klejenia folią listew ozdobnych i kratek wentylacyjnych wagonów tramwajowych, dopuszcza się ich malowanie w kolorze reklamy.
8.    Powierzchnie pojazdów oraz poszczególnych ich elementów, na których reklamy ze-wnętrznej nie wolno nanosić – winny pozostać nienaruszone, tzn. ich kolorystyka mu-si być zgodna z aktualnie obowiązującą w tym zakresie normą zakładową.
9.    Wewnątrz pojazdów reklamy mogą być umieszczane:
1)     w przeznaczonych do tego celu ramkach,
2)    w uchwytach pasażerskich,
3)    na tylnej stronie oparcia fotela pasażerskiego, przy użyciu materiałów ustalonych z MPK Poznań Sp. z o.o.,
a także emitowane za pośrednictwem monitorów LCD lub innych wyświetlaczy – pod warunkiem, że będą one wykorzystywane także jako nośniki informacji pasażerskiej.
10.    Niedopuszczalne jest naklejanie plakatów reklamowych na szybach.
11.    Poza reklamami eksponowanymi na zewnątrz i wewnątrz pojazdów, MPK Poznań
Sp. z o.o. oferuje także tereny i obiekty będące własnością lub pozostające w dyspo-zycji MPK Poznań Sp. z o.o. (np. ściany zewnętrzne budynków przy ul. Głogowskiej 131/133, ogrodzenie zajezdni autobusowej przy ul. Warszawskiej, ogrodzenie stacji prostownikowej przy ul. Lechickiej, tereny pętli tramwajowych, wygrodzenia torowisk na trasie PST), obszary tramwajowych wiat przystankowych (obszar wewnątrz i wokół wiaty).
12.    Reklama na terenach i obiektach, o których mowa w ust. 11 może być umieszczana na nośnikach Zamawiającego typu billboard, backlight, citylight itp. W przypadku ta-blic usytuowanych na trasach komunikacyjnych oraz w przypadku nośników monto-wanych na obiektach, ich montaż uzależniony jest od uzyskania pozytywnej opinii kie-rownika jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnej za daną trasę komunikacyjną lub obiekt.
13.    MPK Poznań Sp. z o.o. świadczy również usługi w zakresie ekspozycji reklamy na chorągiewkach, a także – w ramach reklamy korporacyjnej – na materiałach druko-wanych oraz nośnikach opierających się o elektroniczne systemy komunikacji we-wnętrznej.
14.    Umieszczanie wszelkich reklam realizowane jest na podstawie stosownych umów wzgl. zamówień, których stroną jest MPK Poznań Sp. z o.o.


Warunki świadczenia usług reklamowych.

§ 2.

1.    Wszelkie sprawy związane ze świadczeniem usług reklamowych prowadzi i koordynuje Biuro Obsługi i Promocji Spółki MPK Poznań Sp. z o.o. - ul. Głogowska 131/133,
60-244 Poznań, tel. 61 839 62 01, fax 61 839 62 09, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
2.    Usługi w zakresie ekspozycji reklamy na okres do 3 miesięcy i jednocześnie której cena nie przekroczy kwoty 50.000,00 zł netto, są świadczone na podstawie złożonego przez Zamawiającego pisemnego zamówienia na druku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
3.    Usługi w zakresie ekspozycji reklamy, której okres ekspozycji przekroczy 3 miesiące lub/i cena będzie wyższa niż 50.000,00 zł netto, MPK Poznań Sp. z o.o. świadczy w oparciu o zawarte z Zamawiającym umowy cywilno-prawne, wg wzorów stanowiących następujące Załączniki do niniejszych Zasad:
1)    nr 3 – odnośnie ekspozycji reklamy na pojazdach,
2)    nr 6 – odnośnie ekspozycji reklamy na terenach/obiektach.
Z uwagi na indywidualne uwarunkowania, treść umowy dotyczącej ekspozycji reklamy na terenach/obiektach może być ustalona odmiennie.
4.    Zawarcie umowy lub pozytywne rozpatrzenie przez MPK Poznań Sp. z o.o. zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przetwarzanie jego da-nych osobowych dla celów umów zawartych z MPK Poznań Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na wykonywanie zdjęć eksponowanych reklam i ich bezpłatnego wykorzystywania do celów promujących działalność Spółki.
5.    Przed zawarciem umowy lub pozytywnym rozpatrzeniem zamówienia, MPK Poznań Sp. z o.o. ma prawo odmowy ekspozycji reklamy bez podania przyczyn.


Udostępnienie pojazdu lub obiektu pod reklamę.

§ 3.

1.    Zamawiający ma prawo wyboru typu tramwaju lub autobusu pod ekspozycję reklamy bez możliwości wyboru konkretnej linii komunikacyjnej, na której dany pojazd/dane pojazdy będą eksploatowane.
2.    MPK Poznań Sp. z o.o. udostępnia do celów reklamy tramwaje i autobusy w pełni sprawne pod względem technicznym.
3.    Warunkiem udostępnienia pojazdów, terenów, obiektów lub pozostałych nośników pod ekspozycję reklamy, ujętych w § 1, jest podpisanie umowy lub przyjęcie do reali-zacji zamówienia.
4.    Zawarcie umowy/przyjęcie do realizacji zamówienia o świadczenie przez MPK Poznań Spółka z o.o. usług reklamowych, musi być poprzedzone:
1)    uzyskaniem przez Zamawiającego akceptacji kierownika Biura Obsługi i Promocji Spółki pełnobarwnego projektu reklamy, przesłanego na adres mailowy jak w § 2 ust. 1 lub dostarczenie go (w formie elektronicznej) w inny sposób do Biura Obsługi i Promocji Spółki,
2)    przedłożeniem przez Zamawiającego swojego aktualnego odpisu z rejestru przed-siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
3)    w przypadku reklamy umieszczanej na terenie tramwajowych wiat przystankowych – uiszczeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego, dokonanej w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16.
4)    w przypadku reklamy elektronicznej – wcześniejszym jej dostosowaniem do wymogów przedstawionych przez MPK Poznań Sp. z o.o.
5.    Osobą odpowiedzialną w MPK Poznań Sp. z o.o. za zatwierdzanie zamówień oraz podpisywanie umów na ekspozycję reklam, jest kierownik Biura Obsługi i Promocji Spółki.


Treść i zmiany reklamy.

§ 4.

1.    Zamawiający odpowiada za treść i formę reklamy.
2.    Reklama nie może naruszać obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności stanowić naruszenia dóbr osobistych, czynu nieuczciwej konkurencji, a także – ze względu na treść lub formę – godzić w dobre obyczaje lub interesy MPK Poznań
Sp. z o.o.
3.    Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że posiada stosowną zgodę na wyko-rzystanie widocznych w projekcie reklamy wizerunków osób oraz przedmiotów – w pełnym zakresie objętym umową i że nie narusza praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia do MPK Poznań Sp. z o.o. przez osobę trzecią z roszczeniami związanymi z ekspozycją reklamy, Zamawiający jest zobowiązany do ich zaspokojenia, a tym sa-mym zwolnienia MPK Poznań Sp. z o.o. od obowiązku świadczeń z tego tytułu, względnie do zwrotu poniesionych przez MPK Poznań Sp. z o.o. wydatków związanych z takimi roszczeniami.
4.    MPK Poznań Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia – na koszt Zamawiającego – reklamy, która jest niezgodna z zatwierdzonym projektem, bez prawa Zamawiają-cego do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
5.    W trakcie ekspozycji reklamy, dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego zmiany naniesionej reklamy, pod warunkiem, iż zmieniony projekt reklamy zostanie uprzed-nio zatwierdzony przez kierownika Biura Obsługi i Promocji Spółki.
6.    Zmiana projektu reklamy oznacza jej ponowne wykonanie, zgodnie z warunkami umowy/zamówienia.


Warunki nanoszenia reklamy.

§ 5.

1.    Powierzchnie przeznaczone do nałożenia reklamy na pojazdach określone są                           w  aktualnie obowiązującej normie zakładowej.
2.    Wszelkie prace związane z wykonaniem, zmianą, odnowieniem, naprawą oraz usunię-ciem reklamy na/w pojazdach wykonuje Zamawiający na własny koszt i ryzyko.
3.    Zamawiający ma obowiązek nałożyć reklamę na pojazd/w pojeździe w terminie do 3 dni od daty uzgodnionej przez Biuro Obsługi i Promocji Spółki z danym wydziałem ob-sług taboru tramwajowego/autobusowego, natomiast wydział obsług taboru tramwa-jowego/autobusowego – podstawić pojazd do nałożenia reklamy w ustalonym termi-nie i miejscu.
4.    Przekroczenie przez Zamawiającego terminu podanego w ust. 3, powoduje obciążenie go kosztami wynikłymi ze strat poniesionych w związku z przedłużonym postojem po-jazdu – w wysokości 1000 zł netto/dzień, liczonym do czasu całkowitego nałożenia reklamy.
5.    Wszelkie prace związane z wykonaniem, zmianą, odnowieniem lub naprawą reklamy na/w pojazdach odbywają się na terenach hal wydziałów obsług taboru tramwajowe-go/autobusowego – na podstawie przekazanego wydziałom przez Biuro Obsługi i Promocji Spółki formularza „Protokół odbioru pojazdu”, którego wzór stanowi Załącz-nik nr 5 do niniejszych Zasad. Ww. protokół:
1)    winien być wystawiony w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w wydziale obsług taboru tramwajowego/autobusowego, drugi zaś otrzymuje Zamawiający,
2)    bezwzględnie musi zostać podpisany przez mistrza wydziału, którego pojazd zo-stał udostępniony pod reklamę – każdorazowo po wykonaniu przez Zamawiające-go prac w nim określonych. Podpis mistrza oznacza zatwierdzenie wykonania prac i odbiór pojazdu przez wydział,
3)    musi zawierać fotografie naniesionej reklamy, wykonane przez Zamawiającego w obecności mistrza wydziału lub osoby przez niego wyznaczonej.
6.    Zamawiający jest obowiązany wypełnić „Kartę Wykonawcy/Zamawiającego Reklamę”, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszych Zasad, wystawioną przez Biuro Ob-sługi i Promocji Spółki w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w wydziale tramwajowym/autobusowym, drugi zaś otrzymuje Zamawiający.
7.    Wejście przedstawicieli Zamawiającego na teren MPK Poznań Sp. z o.o. odbywa się wyłącznie na podstawie przepustek imiennych, których wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad. Przepustkę wystawia Biuro Obsługi Pracowników na zlecenie Biura Obsługi i Promocji Spółki.
8.    Przedstawiciele Zamawiającego mogą przystąpić do prac związanych z nanoszeniem reklamy po uprzednim poinformowaniu ich przez przedstawiciela MPK Poznań
Sp. z o.o. o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie, na którym wykonują pracę – zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Zasadach prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu bhp i p.poż oraz ich dokumentowania”, stanowiących akt wykonawczy do Regulaminu pracy MPK Poznań Sp. z o.o. Jednocześnie Zamawia-jący ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów technicznych oraz prze-strzeganie przepisów BHP i p.poż. podczas wszelkich prac związanych z nanoszeniem reklamy, jej konserwacją czy likwidacją.
9.    Odpady i zanieczyszczenia powstające podczas umieszczania reklamy na/w pojeździe muszą zostać usunięte i wywiezione przez Zamawiającego. Na żądanie MPK Poznań Sp. z o.o., Zamawiający obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający utyli-zację wszystkich niebezpiecznych odpadów powstałych podczas przygotowania rekla-my.
10.    W odniesieniu do reklam na terenach i obiektach, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia ust. ust. 2, 3, 6, 7, 8 i 9. 
11.    Montaż reklamy na trasie PST związany jest z podjęciem dodatkowych środków bez-pieczeństwa ze względu na brak przerwy nocnej w kursowaniu tramwajów. Przed przystąpieniem do wszelkich prac na trasie PST należy dodatkowo powiadomić o tym fakcie Centralę Nadzoru Ruchu (aktualny numer telefonu znajduje się na stronie in-ternetowej MPK Poznań Sp. z o.o. (www.mpk.poznan.pl).


Eksploatacja reklamy.
Uszkodzenie reklamy i odpowiedzialność odszkodowawcza.

§ 6.

1.    Zamawiający zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd reklamy przez cały okres jej eksponowania.
2.    MPK Poznań Sp. z o.o. jest obowiązana poinformować Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie o konieczności:
1)    dokonania przez niego naprawy lub odnowienia reklamy – w terminie do 7 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego ww. informacji,
2)    usunięcia przez niego graffiti - w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Za-mawiającego ww. informacji.
W przypadku, gdy Zamawiający nie wywiąże się ze zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 w wyznaczonych terminach – MPK Poznań Sp. z o.o. zleca wykonanie po-wyższych prac własnym służbom lub firmie zewnętrznej, na koszt Zamawiającego.
3.    W przypadku awarii technicznej pojazdu z reklamą bądź jego uczestnictwa w wypad-ku, powodującego konieczność wycofania pojazdu z ruchu, MPK Poznań Sp. z o.o. obowiązana jest do usunięcia uszkodzeń technicznych pojazdu w terminie do 7 dni.
4.    MPK Poznań Sp. z o.o. zobligowana jest do poinformowania Zamawiającego – w for-mie pisemnej lub telefonicznej – o wszelkich uszkodzeniach pojazdu z reklamą, po-wodujących wycofanie jednostki z ruchu na okres powyżej 7 kolejnych dni. W ww. przypadkach czas ekspozycji reklamy jest wydłużony proporcjonalnie do ilości dni przestoju.
5.    W przypadku konieczności kasacji pojazdu z reklamą lub jego długotrwałego (tj. trwa-jącego powyżej jednego miesiąca) odstawienia na skutek zderzenia, pożaru, remontu itp. zdarzeń losowych, Zamawiający może – na własny koszt – odtworzyć reklamę na nowym, podstawionym przez MPK Poznań Sp. z o.o. pojeździe i eksponować ją w okresie, jaki pozostał do zakończenia ekspozycji, licząc od dnia wypadku.
W przypadku nie wskazania nowego pojazdu do odtworzenia reklamy – MPK Poznań Sp. z o.o., na wniosek Zamawiającego, zobowiązana jest zwrócić mu kwotę w wyso-kości proporcjonalnej do okresu, przez który reklama nie była eksponowana, zgodnie z zawartą umową/zamówieniem.
6.    Reklama naniesiona na pojazd nie jest chroniona przez MPK Poznań Sp. z o.o. ubez-pieczeniem obejmującym ryzyko spowodowane np. kolizją drogową, wypadkiem, de-wastacją lub innym zdarzeniem losowym. W związku z powyższym:
1)    na Zamawiającym spoczywa ryzyko poniesione z tytułu uszkodzenia reklamy,
2)    Zamawiający nie ma prawa do wysuwania wobec MPK Poznań Sp. z o.o. jakich-kolwiek roszczeń odszkodowawczych,
3)    Zamawiający może – na własny koszt – dokonać ubezpieczenia reklamy u dowol-nie wybranego przez siebie ubezpieczyciela.
7.    MPK Poznań Sp. z o.o, na prośbę Zamawiającego, zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zestawienia pełnego uruchomienia pojazdu z reklamą za okres ujęty w umowie/zamówieniu.
8.    MPK Poznań Sp. z o.o przyjmuje obowiązek dbania o czystość pojazdu z reklamą w takim zakresie, jak dla pozostałych pojazdów liniowych.


Zasady usunięcia reklamy.

§ 7.

1.     Wyznaczony przez kierownika Biura Obsługi i Promocji Spółki, podległy mu służbowo pracownik obowiązany jest monitorować okresy ekspozycji reklam i z tygodniowym wyprzedzeniem przekazać:
1)    Zamawiającemu,
2)    odpowiedniemu wydziałowi obsług taboru tramwajowego/autobusowego,
stosowną informację o terminie wygaśnięcia umowy/zamówienia, określając jedno-cześnie termin usunięcia reklamy, ustalony uprzednio z Zamawiającym.
2.    W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania umowy wzgl. zamówienia, Zamawiający obo-wiązany jest:
1)    w przypadku reklam na/w pojazdach – przywrócić pojazd po demontażu reklamy do stanu nie gorszego niż przed montażem reklamy, poprzez usunięcie reklamy w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy wzgl. zamówienia. Prace związane z usuwaniem reklamy nie mogą trwać dłużej niż 3 dni,
2)    w przypadku reklam na obiektach – do demontażu nośnika reklamowego (tablic zewnętrznych) w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy wzgl. zamówienia i doprowadzenia miejsca lokalizacji nośnika do stanu nie gorszego niż przed jego montażem.
3.    Jeżeli usunięcie reklamy spowoduje uszkodzenie powierzchni lakierniczej pojazdu, Zamawiający obowiązany jest – w porozumieniu z mistrzem wydziału, do którego na-leży pojazd:
1)    odmalować pojazd (na własny koszt), zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą zakładową – w odniesieniu do reklamy całopojazdowej,
2)    naprawić (na własny koszt) uszkodzoną powierzchnię lakierniczą wzgl. pokryć koszty naprawy wykonanej przez MPK Poznań Sp. z o.o. – w odniesieniu do pozo-stałych typów reklam.
4.    Procedura odbioru technicznego pojazdu po usunięciu z niego reklamy jest identyczna jak w przypadku odbioru po nałożeniu reklamy, tj. przebiega zgodnie z postanowie-niami § 5 ust. 5.
5.    Odpady, zanieczyszczenia powstające podczas demontażu reklamy na pojeździe mu-szą zostać usunięte i wywiezione przez Zamawiającego. Na żądanie MPK Poznań Sp. z o.o., Zamawiający obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający utylizację wszystkich niebezpiecznych odpadów powstałych podczas demontowania reklamy.
6.     Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu usunięcia reklamy powoduje wykona-nie tych prac przez MPK Poznań  Sp. z o.o. na koszt Zamawiającego.


Płatności.

§ 8.

1.    Za udostępnienie pojazdu, terenu lub obiektu pod ekspozycję reklamy, Zamawiający reguluje należność zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem, stanowiącym Za-łącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
Do wszystkich kwot należności zawartych w cenniku, dolicza się należny podatek VAT.
2.    Należna opłata brutto musi zostać – w terminie 7 dni od daty podpisania umo-wy/zamówienia lub stosownego do niej/niego aneksu – przekazana przez Zamawiają-cego na konto bankowe MPK Poznań Sp. z o.o. Powyższa operacja winna zostać do-konana przed przystąpieniem do prac związanych z nałożeniem reklamy.
3.    Za umieszczenie:
1)    grafiki na szybach w ściśle określonej wielkości i miejscu (w odniesieniu do rekla-my całopojazdowej), Zamawiający obowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w wy-sokości 20% wartości umowy/zamówienia,
2)    reklamy piwa, Zamawiający obowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w wysokości 50% wartości umowy/zamówienia.
4.    MPK Poznań Sp. z o.o. obowiązana jest wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni od da-ty wpłaty należności.
5.    Wszelkie koszty związane z opracowaniem projektu, przygotowaniem powierzchni pod reklamę, jej naniesieniem, odnowieniem i demontażem oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (w przypadku umieszczania reklam na terenie tramwajowych wiat przy-stankowych) – pokrywa Zamawiający.
6.    W przypadku nie uiszczenia zapłaty w terminie, MPK Poznań Sp. z o.o. naliczy usta-wowe odsetki za zwłokę.
7.     Za bezumowne eksponowanie reklamy:
1)     Zamawiający obowiązany jest do uregulowania kwoty należnej MPK Poznań          Sp. z o.o. w wysokości 200% stawki określonej w umowie/zamówieniu – propor-cjonalnie do ilości dni naliczonych od momentu wygaśnięcia umowy/zamówienia do momentu faktycznej likwidacji reklamy,
2)    na terenach i obiektach będących własnością lub pozostających w dyspozycji MPK Poznań. Sp. z o.o. – Zamawiający dodatkowo obowiązany jest do uregulowania kwoty 1000,00 zł netto za każdy zdemontowany i złożony do magazynu nośnik reklamowy. Usunięcie nośnika może nastąpić w terminie 21 dni od momentu wy-gaśnięcia umowy/zamówienia. Wydanie nośnika może nastąpić tylko po uregulo-waniu ww. kwoty w terminie do 1 miesiąca od daty jego zdemontowania. Po tym terminie nośniki zostaną fizycznie zlikwidowane.
8.    Zamawiający, współpracujący z MPK Poznań Sp. z o.o. przez okres minimum 12 mie-sięcy mają prawo do uzyskania następujących rabatów agencyjnych w zależności od liczby aktualnie eksploatowanych jednostek (przez 1 jednostkę rozumie się 1 pociąg tramwajowy lub 2 autobusy):
1)    w wysokości 2% aktualnej ceny na reklamę – przy eksploatacji od 2 do 10 jedno-stek,
2)    w wysokości 5% aktualnej ceny na reklamę – przy eksploatacji od 11 do 20 jed-nostek,
3)    w wysokości 10% aktualnej ceny na reklamę – przy eksploatacji od 21 do 50 jed-nostek,
4)    w wysokości 20% aktualnej ceny na reklamę – przy eksploatacji 51 i więcej jed-nostek.


Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy wzgl. zamówienia.

§ 9.

1.    Umowa wzgl. zamówienie wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została/zostało zawarte.
2.    MPK Poznań Sp. z o.o. może rozwiązać umowę wzgl. zamówienie przed upływem okresu, na jaki została/zostało zawarte bez wypowiedzenia w przypadku:
1)    niezapłacenia przez Zamawiającego należności wskazanej w wezwaniu do zapłaty – w terminie 7 dni od jego doręczenia,
2)    niedokonania zmiany, naprawy lub odnowienia reklamy – w terminie określonym w wezwaniu do jej zmiany, naprawy lub odnowienia.
3.    Wraz z rozwiązaniem umowy wzgl. zamówienia z winy Zamawiającego, traci on prawo do przyznanego rabatu agencyjnego.
Zwrot udzielonego rabatu agencyjnego winien nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy.
4.    Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy wzgl. zamówienia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez drugą stronę postanowień umowy/zamówienia.


Wejście w życie Zasad.

§ 10.

Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 1 maja 2014 r.


 Pobierz Zamówienie - reklama
Typ:pdf
Rozmiar:24.98 Kb

 

Do poprawnego wyświetlania strony niezbędne jest posiadanie zainstalowanej w systemie operacyjnym jednej z przeglądarek: Internet Explorer 7, FireFox 2, Opera 9.5, Safari 3 lub nowszych.

 

Na tej stronie używamy cookies (tzw. ciasteczka), aby zapamiętać Twoje ulubione ustawienia i szybciej wyświetlać Ci je podczas kolejnych wizyt tutaj. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w Twojej przeglądarce i uniemożliwić zapisywanie ich na Twoim dysku.

Designed By Soul & Mind