Wyszukiwarka

Newsletter

Informacja ZTM o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

tel. 61 646 33 44

Telefon alarmowy Centrali Nadzoru Ruchu

tel. 19 445

Aplikacja myMPK

pobierz z
google-play
uitp-logo-2014
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Komunikaty

168  178  190  193  246  ...
16.09.2019 Zmiana lokalizacji przystanku „Trójpole”
146  178
10.09.2019 Zmiana lokalizacji przystanku „Łęgowskiego”
5  6  8  10  11  ...
09.09.2019
18.09.2019
Prace gwarancyjne na węźle „Bałtyk”
178
04.09.2019 Korekta trasy linii nr 178
1  3  4  5  8  ...
02.09.2019 Otwarcie remontowanych odcinków torowisk
236  246
02.09.2019 Przywrócenie stałych tras linii 236 i 246
  02.09.2019 Zmiany nazw i statusów przystanków
wszystkie linie tramwajowe i autobusowe
02.09.2019 Zasadniczy rozkład jazdy 2019/2020. Nowe linie autobusowe i przystanki
146  160  236
21.08.2019 Przywrócenie ruchu autobusowego na ul. Biskupińskiej
232  238  249  252
11.08.2019 Zmiany na liniach nocnych od 11 sierpnia 2019 r.
167  248  348  911
05.08.2019 Zmiana lokalizacji przystanku „Kresowa”
146  151  174  185  188  ...
02.08.2019 Zmiana lokalizacji przystanku „Szymanowskiego”
195
30.07.2019 Tymczasowe zmiany na pętli Ogrody
  Więcej komunikatów...
Sprawdź nasze oferty pracy!
etzt-plakatZapraszamy na rodzinny festyn z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu! Poniżej prezentujemy spis atrakcji, które czekają na Was w najbliższą niedzielę :)


Wystawa nowoczesnego taboru liniowego i specjalistycznego (gościnnie Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS)

Wycieczki tramwajowe po zajezdni

Strefa Ekologicznych Pojazdów do przetestowania
- Easyshare
- EcoShare
- Lime
- rowery cargo Stork Cargo Bike

Sportowe aktywności z Akademią Piłkarska Reissa

Strefa atrakcji dla dzieci

Stoiska informacyjne Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu i Zarządu Transportu Miejskiego
Promocja książki Weroniki Kurosz pt. "Tramwaj Eliasza" - spotkanie z autorką, wspólne czytanie, zagadki, aktywności plastyczne

Na teren festynu dojedziecie bezpłatną linią dowozową, kursującą na trasie:
Franowo - most Św. Rocha - Podgórna - Fredry - Rondo Kaponiera - Święty Marcin - Kórnicka - Franowo

Odjazdy z zajezdni Franowo:
12.26, 13.01, 13.36, 14.11, 14.46, 15.30, 16.05
Odjazdy z przystanku Rondo Kaponiera
11.40, 12.15, 12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10
REGULAMIN IMPREZY "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprezy "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019" organizowanej w zajezdni tramwajowej Franowo 15.09.2019 (dalej jako „Impreza”).
2. Organizatorem Imprezy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej131/133, 60-244 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000067030, posiadająca NIP: 777-00-05-132, REGON: 639777685 (dalej jako „Organizator” lub „Administrator”).
3. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy bez dozoru właściciela – dotyczy to również szatni, jeżeli takowa jest zorganizowana.

WARUNKI WSTĘPU NA IMPREZĘ
1. Prawo do wstępu na teren imprezy mają wszystkie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, jeżeli wchodzą na teren imprezy z opiekunem (dalej jako „Uczestnicy”)
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
3. Wejście i przebywanie osób na terenie Imprezy oznacza akceptację Regulaminu. Jednocześnie w miejscu odbywania się Imprezy obowiązuje może obowiązywać regulamin obiektu, do przestrzegania którego zobowiązany jest każdy Uczestnik Imprezy.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY
1. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do:
a) przebywania i poruszania się jedynie w miejscu przeznaczonym dla Uczestników imprezy, w tym poruszania się pojazdami jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
b) korzystania z dostępnych atrakcji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wytycznymi organizatora,
c) nie zakłócania porządku publicznego,
d) zachowania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażania bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień Regulaminu obiektu i niniejszego Regulaminu,
e) stosowania się do zarządzeń i poleceń członków służby informacyjnej i porządkowej Organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.,
f) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE – NIEDOZWOLONE PRZEDMIOTY I ZACHOWANIA
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
a) broni palnej, gazowej i innej, lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, różnego rodzaju noży, pałek, kijów, prętów, wyrobów pirotechnicznych w tym fajerwerków, kul świecących, rac lub innych podobnie działających przedmiotów,
b) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
c) rozwieszania flag i transparentów oraz innych materiałów zawierających treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym, a także demonstrujących wszelkie poglądy o charakterze ideologicznym.
d) wskaźników laserowych,
e) wnoszenia i spożywania napoi alkoholowych, poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora,
f) ręcznych syren alarmowych, trąbek, wuwuzeli mogących zakłócić przebieg imprezy.
2. Niedozwolone jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy nieuzgodnionej z Organizatorem Imprezy lub zarządcą obiektu.

DZIAŁANIA ORGANIZATORA
1. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora
2. Organizator jest uprawniony do:
a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Obiektu, a w przypadku niewykonywania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
b) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
c) usunięcia z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i informacjami, do tego, aby:
a) odmówić wstępu przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa;
b) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby Uczestnik opuścił teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Obiektu;
c) dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora;
d) odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora;
e) odmówić wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie oraz osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, a także zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
1. W przypadku pozyskania przez Organizatora danych osobowych Uczestników, będą one przetwarzane zgodnie z poniższymi postanowieniami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników, który decyduje o tym kto, jak i w jakim celu przetwarza te dane jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej131/133, 60-244 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000067030, posiadająca NIP: 777-00-05-132, REGON: 639777685. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i telefonu: 61 839 60 00.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z IODO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4. Przetwarzanie wizerunku, który stanowi dane osobowe, będzie się odbywało na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Wejście na teren imprezy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalenie Państwa wizerunku.
5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
a) umieszczenia zdjęć zawierających Państwa wizerunek w mediach drukowanych i elektronicznych, w  tym m.in. na stronie internetowej Administratora, w ramach informacji o Imprezie lub jej przebiegu, tj. w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
b) korzystania z atrakcji wymagających zapisów, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
c) na potrzeby ograniczenia wstępu na imprezę osób nieupoważnionych oraz weryfikacji tożsamości osób naruszających zasady udziału w imprezie, tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora związany z zapewnieniem właściwej organizacji imprezy, w tym bezpieczeństwa jej uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
7. W zakresie przetwarzania w sposób zautomatyzowany danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 20 lit. a) i b) powyżej, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia tych danych. Prawo to nie dotyczy zdjęć, na których utrwalony jest wizerunek innych osób.
8. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Administrator może przetwarzać nadal te dane jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty działające przy organizacji imprezy, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do pełnoletnich Uczestników i osób niepełnoletnich będących pod ich opieką.
3. Impreza będzie rejestrowana i fotografowana dla potrzeb informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych Organizatora.
4. Wchodząc na teren Imprezy wyrażają Państwo zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie Państwa wizerunku w ramach materiału zdjęciowego lub filmowego z wydarzenia, które dokumentuje jego organizację lub przebieg:
a) na portalach i  stronach internetowych, w tym stronach internetowych prowadzonych Administratora
b) opublikowania na portalach społecznościowych prowadzonych przez Administratora, w tym na portalu społecznościowym Facebook,
c) utrwalenia za pomocą druku i umieszczenie w gazetkach pracowniczych i innych mediach - gazetach, magazynach czy publikacjach w związku z organizacją Imprezy
d) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, do której dostęp ma ograniczony krąg osób lub publicznie dostępnej,
5. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji, celem pociągnięcia do odpowiedzialności.

 

Do poprawnego wyświetlania strony niezbędne jest posiadanie zainstalowanej w systemie operacyjnym jednej z przeglądarek: Internet Explorer 7, FireFox 2, Opera 9.5, Safari 3 lub nowszych.

 

Na tej stronie używamy cookies i podobnych technologii, aby m.in. zapamiętać Twoje ulubione ustawienia i szybciej wyświetlać Ci je podczas kolejnych wizyt tutaj lub w celu świadczenia usługi. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w Twojej przeglądarce i uniemożliwić zapisywanie ich na Twoim dysku. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności i polityki cookies.

 

Designed By Soul & Mind