Wyszukiwarka

Newsletter

Informacja ZTM o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

tel. 61 646 33 44

Telefon alarmowy Centrali Nadzoru Ruchu

tel. 19 445

Powiadamianie SMS

wyślij SMS o treści: MPK pod numer tel. 4476

aby zrezygnować wyślij SMS o treści: MPKSTOP pod numer tel. 4476

Aplikacja myMPK

pobierz z
google-play
uitp-logo-2014
Zrób zdjęcie Bimbie [konkurs]

Komunikaty

74  84
16.11.2018 Przystanek „Rondo Rataje”
3  6  12  18
15.11.2018 Królowej Jadwigi: wstrzymanie ruchu [ruch wznowiony]
71
14.11.2018 Przystanki „Rynek Wildecki” dla linii 71
234
14.11.2018 Przesunięcie przystanku „Wielkopolska”
49
14.11.2018 Przywrócenie przystanków „Czechosłowacka Tunel”
71
08.11.2018 Awaryjna zmiana trasy linii 71
52  84  238
12.11.2018 Likwidacja przystanku autobusowego „Lubuszańska”
73
05.11.2018 Otwarcie pętli Janikowo / Ogrodnicza
727
01.11.2018 Stała zmiana trasy linii 727
67  231  233  911
23.10.2018 Zmiana statusu przystanku „Katedra”
12  14
22.10.2018 Przebudowa przystanku „Most Teatralny”
80  710
20.10.2018 Otwarcie ulicy Sycowskiej
54
17.09.2018 Budowa kolektora na ulicy Spławie
  03.09.2018 Nowe przystanki tymczasowe „Rondo Żegrze”
1  5  17  201  231  ...
12.08.201823:00 Przebudowa ronda Żegrze
  Więcej komunikatów...
Sprawdź nasze oferty pracy!
linia-16-l-janowiczW związku ze zbliżającym się Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Czekamy na najciekawsze zdjęcia poznańskich tramwajów w przestrzeni miasta. Dla zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody!


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zrób zdjęcie Bimbie”

I. Cel Konkursu:
Celem Konkursu jest promocja komunikacji miejskiej w mieście Poznaniu

II. Organizator i Adresaci Konkursu:
1.Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zrób zdjęcie Bimbie” jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez Samochodu 2018.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zwane dalej „Uczestnikami”.
4. W sytuacji, gdy Uczestnik nie ukończył osiemnastego roku życia, jego udział w konkursie może się odbyć za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

III. Zasady udziału w Konkursie:
1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności.
2. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z postępowania konkursowego. Działania Organizatora nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć bez informowania o tym Uczestnika z innych przyczyn np. gdy zawierają treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji.
3. Zdjęcia konkursowe powinny być wykonane na terenie miasta Poznań, a swoją tematyką powinny obejmować ciekawe ujęcia taboru tramwajowego lub autobusowego Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia.
5. Organizator dopuszcza prace w formie plików JPG przesłane drogą elektroniczną (zdjęcie powinno mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi).
6. Organizatorzy Konkursu pozostawiają do decyzji Uczestników wybór techniki fotograficznej.
7. Organizatorzy dopuszczają obróbkę komputerową zdjęć zgodne z wizją artystyczną autora fotografii. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia mogą być czarno-białe, w sepii lub kolorowe.
8. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu konkursu.
9. W treści wiadomości proszę podać swoje imię nazwisko oraz numer kontaktowy wykorzystując treść formularza zgłoszeniowego, którego wzór znajduje się poniżej w załączniku nr 1.
10. Prace należy przesłać na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału prac, które naruszają Regulamin Konkursu.

IV. Ocena prac i nagrody w Konkursie:
1. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawować będzie 3 osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze fotografie (I, II, III miejsce).
2. O wynikach Konkursu laureaci powiadomieni zostaną drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych w Internecie oraz w materiałach promocyjnych.
4. Terminarz:
- nadsyłanie prac: od 16 września do 22 września 2018 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu emaila
- ocena prac: do 30 września 2018 r.
- ogłoszenie wyników konkursu w Internecie (na stronie internetowej lub facebooku Organizatora) najpóźniej do 5 października 2018 r.
5. Decyzja Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Komisja konkursowa będzie mogła wydać, w każdej chwili trwania konkursu odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.
6. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski w ciągu 30 dni od daty przesłania przez Zwycięzcę danych adresowych.
7. Dane adresowe uczestnika zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przekazania nagrody, a po jej przesłaniu, zostaną trwale usunięte.
8. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych.

V. Prawa autorskie:
1. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy konkursowej;
2) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
3) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu w Internecie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
4) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie w Internecie oraz w materiałach informacyjno- promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Pisemne oświadczenie uczestnika o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do prac konkursowych na rzecz Organizatora na wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, jest integralnym elementem Formularza zgłoszeniowego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „Zrób zdjęcie Bimbie”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
IMIĘ:……………………………………………………………
NAZWISKO:…………………………………………………
ADRES KORESPONDENCYJNY:……………………………………
TELEFON:………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………
Data………………………….

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.- organizatora konkursu „Zrób zdjęcie Bimbie” w celu przeprowadzenia konkursu, dalszego przetwarzania moich danych osobowych związanego z późniejszym wykorzystaniem przesłanych przeze mnie prac, a także dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora związanych z konkursem.
Jestem świadomy, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do zdjęć fotograficznych (zwanych w dalszej części oświadczenia Pracami Konkursowymi) przesłanych na Konkurs „Zrób zdjęcie Bimbie” i przenoszę nieodpłatne autorskie prawa majątkowe do nadesłanych Prac Konkursowych na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Jednocześnie oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunek utrwalono na nadesłanych Pracach Konkursowych na wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i na wykorzystywanie tego wizerunku przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz na stronach internetowych. Oświadczam, że zgłoszone do konkursu Prace Konkursowe nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wobec Organizatora, wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich tych osób lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich (w tym w przypadku wykorzystania wizerunku osób trzecich w Pracach Konkursowych bez zgody tych osób), zgadzam się na pokrycie Organizatorowi Konkursu wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów procesowych oraz poniesienia konsekwencji zapadłego przeciw Organizatorowi wyroku sądowego lub innego rozstrzygnięcia sprawy.

Zdjęcie: Ł. Janowicz
 

Do poprawnego wyświetlania strony niezbędne jest posiadanie zainstalowanej w systemie operacyjnym jednej z przeglądarek: Internet Explorer 7, FireFox 2, Opera 9.5, Safari 3 lub nowszych.

 

Na tej stronie używamy cookies i podobnych technologii, aby m.in. zapamiętać Twoje ulubione ustawienia i szybciej wyświetlać Ci je podczas kolejnych wizyt tutaj lub w celu świadczenia usługi. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w Twojej przeglądarce i uniemożliwić zapisywanie ich na Twoim dysku. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności i polityki cookies.

 

Designed By Soul & Mind